Voorzitter Raad van Commissarissen – De Woningraat – Oudewater

Governance, Raad van Commissarissen, Woningcorporaties

Voorzitter Raad van Commissarissen – De Woningraat – Oudewater

Organisatie en de functie

De organisatie

De Woningraat is een woningcorporatie in het Groene Hart en heeft circa 2.000 woningen in de kernen Benschop, Lopik en Oudewater.
De corporatie zorgt met grote betrokkenheid voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving. De primaire doelgroepen zijn huurders en woningzoekenden met een lager inkomen en kwetsbare groepen in de samenleving.
De Woningraat zet zich in voor betaalbaarheid van woningen, verduurzaming en nieuwbouw en goede dienstverlening aan de klant. Aandachtspunten zijn: realiseren nieuwbouw, transformatie van bezit, versnelde focus op duurzaamheid en leefbare wijken. De corporatie doet dit in partnerschap en in samenwerking met anderen. Samenwerking is essentieel om de gezamenlijk gedragen maatschappelijke doelen te kunnen bereiken.
De woningcorporatie is financieel gezond.

Zo’n vijfentwintig medewerkers zetten zich dagelijks in voor goede woningen en een prettige leefomgeving voor jong en oud. Als kleine organisatie is De Woningraat in staat om snel en wendbaar in te spelen op de vragen van de huurders.

Onder het motto ‘Bij elkaar, Met elkaar’ opereert De Woningraat vanuit vijf kernwaarden:

 • Klantgericht: door snel en correct te helpen, goed te luisteren, ruimte geven aan participatie. De klant staat centraal. Werkprocessen zijn primair ingericht in op basis van de mening en behoeften van de klant.
 • Betrokken: dat betekent meedenken, bereikbaar zijn en dicht bij de huurders staan. De klant is geen nummer. De dienstverlening is persoonlijk, zoveel mogelijk aangepast aan de wensen en situatie van de huurder.
 • Flexibel: binnen regels en processen die de huurder duidelijkheid en zekerheid geven, moet de opvolging van vragen en verzoeken vlot verlopen door zelfstandig werkende medewerkers. De corporatie speelt in op nieuwe ontwikkelingen en schakelt snel.
 • Ambitieus: al is de corporatie klein, de lat wordt wel hoog gelegd. De doestellingen zijn ambitieus, de medewerkers actief.
 • Professioneel: de organisatie werkt en communiceert professioneel met klanten en onderling. Kennis en efficiënte processen zijn voorwaarden om klantgericht te kunnen werken. De Woningraat is betrouwbaar en afspraak is afspraak.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC is klankbord (gevraagd en ongevraagd), toezichthouder en werkgever van de bestuurder.
Het toezicht betreft het strategisch beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de woningcorporatie. Centraal staat het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie, waarbinnen de positie van huurders essentieel is. Het op koers houden en de continuïteit van deze doelstellingen zijn wezenlijk.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de bestuurder. Dat geldt ook voor de Huurdersraat en de Ondernemingsraad.
De RvC is divers samengesteld en is competent om toezicht te houden. De RvC volgt de Governance Code, hanteert een intern toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader, alle leden zijn lid van de VTW.

De huidige voorzitter vertrekt per juli van dit jaar. Dat maakt dat medio 2024 gezocht wordt naar een

Voorzitter Raad van Commissarissen, profiel ‘governance, bestuur en volkshuisvesting’

De voorzitter is de spil in het samenspel tussen bestuur en toezicht. Vanuit ervaring is zij/hij een goede sparringpartner voor de bestuurder. De primaire focus van de voorzitter is het goed functioneren van de RvC. Dit houdt onder andere in het voorbereiden en leiden van vergaderingen, het organiseren van collegiale besluitvorming en het zorgdragen dat de individuele leden voldoende invloed hebben.
Zij/hij vervult in eerste instantie de advies- en klankbordfunctie vanuit de RvC richting het bestuur, is eerste aanspreekpunt voor het bestuur vanuit de rol van de RvC als werkgever en coördineert de communicatie tussen RvC en bestuur.

Voor de functie van voorzitter zoeken wij een kandidaat die beschikt over volkshuisvestelijke kennis en ervaring,  bij voorkeur een kandidaat die:

 • Beschikt over bestuurlijke of directie ervaring – en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Ruime ervaring heeft als toezichthouder.
 • Beschikt over ruime ervaring en deskundigheid om de voorzittersrol in de RvC te vervullen.
 • Een inspirerende sparringpartner is voor zowel collega RvC-leden als de bestuurder.
 • Een teamspeler is die het groepsproces binnen de RvC goed weet te begeleiden.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Als het nodig is een proactieve houding heeft.
 • Beschikt over voldoende tijd, toegankelijk en bereikbaar is.
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een brede algemene ontwikkeling.
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen voor de maatschappelijke opgave van de corporatie.
 • Affiniteit heeft met het landelijk gebied.

De voorzitter heeft een visie op toezicht, compliance en governance. Het hebben van ervaring en visie op volkshuisvesting is een must. Een visie op de positie van de doelgroep, de huurders is een nadrukkelijke pre. Zij/hij besteedt vanuit een visie op de volkshuisvesting aandacht aan de kwaliteit en de continuïteit van de corporatie, haar producten en diensten en voegt nieuwe ideeën toe.

Honorarium 

De voorzitter van de RvC ontvangt een vergoeding overeenkomstig de beroepsregel van de VTW. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

Solliciteren 

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 12 mei via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature 12 mei.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 13 tot en met 24 mei.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 12 juni tussen 10:00 uur en 13:30 uur.
 • Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats op 20 juni tussen 15:30 uur en 18:00 uur.
 • Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: eind juni.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: september 2024.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader.

Voor eventuele vragen: 0346-354354

Deel deze vacature