Voorzitter Raad van Toezicht – de Bibliotheek Achterhoekse Poort – Terborg e.o.

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht – de Bibliotheek Achterhoekse Poort – Terborg e.o.

Bibliotheek de Achterhoekse Poort

Ervaren voorzitter – stevige teamplayer – kennis van lokaal bestuur

De organisatie 

De Bibliotheek Achterhoekse Poort doet veel meer dan het uitlenen van boeken. De bibliotheek bedient de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. Het  is een ‘maatschappelijk servicecentrum’, een plek met een enorme diversiteit aan activiteiten.
De bibliotheek wil een inspirerende plek bieden waar iedereen zich thuis voelt; midden in de maatschappij staan; een leven lang ontwikkelen, leesplezier en digitale vaardigheden stimuleren; toegang tot kunst en cultuur verlenen; zorgen dat iedereen geletterd is.
Het belang van de bibliotheek als laagdrempelige en onvoorwaardelijk toegankelijke plek is groot. De fysieke bibliotheek is veranderd van een huis met boeken in een veilige en waardenvrije plek voor ontmoeten, delen, leren en lezen.
Hoe wil de bibliotheek dat doen? Door:

 • Iedereen een inspirerende plek te bieden om te werken, verblijven, ontmoeten, delen, leren en lezen.
 • Midden in de gemeenschap te staan en samen te werken met (lokale) partners.
 • leesplezier te stimuleren en het belang van (digi)taalvaardig zijn te bepleiten.
 • Toegang te bieden tot kunst en cultuur;
 • Te stimuleren en te faciliteren dat iedereen geletterd is.
 • Iedereen zich thuis te laten voelen in de bibliotheek.
 • Te maken dat iedereen weet waar de bibliotheek voor staat.

De kernwaarden van de bibliotheek zijn:
Naoberschap: vanuit de maatschappelijke opdracht samenwerken met en voor inwoners en partners.
Deskundig: expertise en betrokkenheid inzetten voor de groei van individu en gemeenschap.
Toegankelijk: Iedereen is welkom. Zowel fysiek als digitaal gastvrij, zichtbaar en bereikbaar zijn.
Inspirerend: een brede blik bieden en inwoners en partners prikkelen tot (persoonlijke) groei.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur-bestuurder. De RvT houdt op constructief-kritische wijze toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van de bibliotheek.
De RvT bestaat uit vijf personen, is een multidisciplinair team waarvan de leden complementair aan elkaar zijn. De RvT handelt conform de Governance Code Cultuur en het directiestatuut.
Jaarlijks evalueert zij haar eigen functioneren en bespreekt dat met de directeur/bestuurder.
Met het oog op integrale besluitvorming dienen de leden te beschikken over een helikopterview. De RvT hecht aan een goede onderlinge vertrouwensrelatie.  De leden dienen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren om de directeur-bestuurder scherp te houden en – ook proactief – te adviseren. 

In verband met het aftreden van de huidige voorzitter vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn zoekt de RvT een

VOORZITTER
Ervaren voorzitter – stevige teamplayer – kennis van lokaal bestuur

Profieleisen

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van groot belang dat:

 • De RvT in zijn geheel verantwoordelijk is voor het totaal aan taken en met één stem naar buiten treedt.
 • De RvT zich verzekerd weet van collegialiteit en goede samenwerking onderling met een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van het bestuur.
 • De leden het belang van de stichting stellen boven enig deelbelang.
 • De leden op geen enkele wijze zelf direct belang hebben bij de stichting.
 • De leden bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting.
 • De leden zonder last of ruggespraak functioneren en beschikken over voldoende zelfreflectie.
 • De leden beroepsmatig en/of maatschappelijk betrokken zijn.

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn dat wordt voorzien in complementariteit van:

 • Kennis van cultureel/maatschappelijke organisaties en de ontwikkeling daarin.
 • Affiniteit met de situatie van gebruikers van de bibliotheek en bijzondere doelgroepen.
 • Bestuurlijk, strategisch en analytisch inzicht en ervaring.
 • Actuele deskundigheid in een of meer van de hierna genoemde deelterreinen: marketing, openbaar bestuur, bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement, automatisering, fiscale en juridische zaken, hrm, management;
 • Maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor landelijke en lokale maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

Profieleisen specifiek voor de voorzitter

De voorzitter fungeert als regisseur van het totale bestuurlijke proces en is eerste aanspreekpunt bij urgente of vertrouwelijke kwesties. Daartoe is van belang dat de voorzitter aanvullend op het profiel van de RvT:

 • Een goed gespreksleider is en gevoel heeft voor procedures en verhoudingen.
 • Streeft naar evenwicht, ieders persoon en inbreng recht doet en onafhankelijk kan denken.
 • Streeft naar overeenstemming en in staat is beslissingen te nemen.
 • Visie heeft, respect afdwingt en zo nodig de stichting extern kan vertegenwoordigen.
 • Kennis heeft of bekend is met de lokale politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Bij voorkeur een goede lokaal netwerk heeft.
 • De moed, durf en tact heeft om precaire situaties aan de orde te stellen en adequaat te behandelen.
 • Actief is c.q. ervaring heeft als eindverantwoordelijke en/of toezichthouder in een maatschappelijk of profit organisatie;
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft en zo nodig beschikbaar is voor tussentijds overleg.
 • Bereid en in staat is om tijdelijk te kunnen voorzien in de bestuurder van de stichting bij ontstentenis van de bestuurder.

Het hele functieprofiel is  hier te vinden.

Bezoldiging

De bezoldiging van de RvT vindt plaats binnen de kaders van de WNT (Wet Normering Topinkomens) op het niveau van de vergoeding voor vrijwilligers.

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 20 november 2022 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354. 

De planning is als volgt:

 • Solliciteren tot en met 20 november.
 • Voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel tussen 20 november en 1 december
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie op 7 december in de middag.
 • Tweede ronde selectiegesprekken met de RvT op 9 december in de middag.
 • Benoeming voor eind december.

Meer informatie: https://www.achterhoeksepoort.nl/