Lid Raad van Commissarissen, ‘digitalisering, data & innovatie’- Woonforte – Alphen aan den Rijn

Innovatie,IT,Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen, ‘digitalisering, data & innovatie’- Woonforte – Alphen aan den Rijn

Logo Woonforte

De organisatie
De woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn beheert ruim 10.000 woningen in Alphen
aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. Kerntaak van de woningcorporatie is en blijft het bieden van passende, goede en betaalbare huisvesting in leefbare buurten aan mensen met een laag inkomen. Woonforte investeert flink in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.
Zo’n 115 medewerkers werken hard om naar vermogen en behoren een bijdrage te leveren aan de sociale huisvestingsopgave. ‘Oog voor mensen, hart voor wonen’ is het motto.
Het dagelijks bestuur ligt bij de bestuurder van Woonforte.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC houdt collectief toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de corporatie, functioneert als klankbord voor de bestuurder en beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de
bestuurder als haar werkgever. De RvC handelt vanuit een breed beleidsperspectief en kijkt
bovenregionaal naar de zaken die actueel zijn in Alphen aan den Rijn en omgeving, en de impact daarvan op Woonforte. Van belang zijn bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie op ICT terrein, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid. Ook heeft de RvC een rol in het geven van advies over de wijze van implementatie van nieuwe regelgeving in de huidige, sterk
veranderende, maatschappelijke context.
De sfeer in de RvC is informeel, open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op
naar de bestuurder en de organisatie. De RvC hecht aan diversiteit in de samenstelling. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (= VTW).
Om te weten en gevoel te hebben bij wat er leeft onder de stakeholders, staat de RvC in verbinding met interne en externe stakeholders. Vanwege een vacature binnen de RvC, zoekt de RvC een 

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN, PROFIEL DIGITALISERING, DATA EN INNOVATIE

Je wordt lid van de RvC op voordracht van de Huurdersorganisatie Groene Hart (= HOGH). Je hebt een maatschappelijk hart en kunt je inleven in ‘de huurder’. Je bent een relatief jong(er) persoon die woont of werkt in de regio Het Groene Hart. Ervaring als commissaris is geen must. Bij de afweging van belangen heb je in het bijzonder oog voor de belangen van de huurders en de bewoners.

 

Dit verwacht de RvC van de nieuwe commissaris met het profiel digitalisering, data en innovatie:

Dit profiel is primair gericht op digitalisering, IT, data en innovatie, bij voorkeur binnen de volkshuisvesting. De volgende deskundigheden/expertise wordt gevraagd:

 • Ruime kennis van processen in (bij voorkeur volkshuisvestelijke/vastgoed-)organisaties en de rol van ICT hierin: zowel interne processen als processen tussen organisatie en externe belanghebbenden.
 • Kennis van en ervaring heeft met de digitale transformatie gericht op een betere inrichting van de organisatie en de dienstverlening.
 • Expertise en visie op digitalisering en de impact ervan op organisaties en klanten.
 • Inzicht in of visie op de impact van data op bij voorkeur woningcorporaties.
 • Bij voorkeur kennis van veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld cyber- en privacyvraagstukken).
 • Visie hebben op maatschappelijke trends in de samenleving en (sociale) innovatie.

De uitdagingen op het gebied van digitalisering voor een woningcorporatie zijn groot. Thema’s zoals de staat van het onderhoud van het vastgoed, in het bijzonder de binnenkant van woningen, betaalbaarheid van huren versus onderhoud, investeren in duurzaamheid, beheren en/of ontwikkelen.

De RvC vindt diversiteit en inclusie belangrijk. Bij voorkeur is de RvC een afspiegeling van de samenleving.  De RvC zoekt bij voorkeur een relatief jong(er) persoon die woonachtig of werkzaam is in de regio Het Groene Hart. Er is ruimte voor een onervaren/minder ervaren commissaris, die het vermogen heeft om met een frisse blik de rol van commissaris te vervullen.

Naast deze specifieke wensen geldt voor alle commissarissen dat zij kennis en ervaring hebben of minimaal de bereidheid hebben om kennis en ervaring te verwerven op de volgende onderwerpen:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet, BTIV 2015 en Governancecode Woningcorporaties.
 • Ervaring met besturen of toezicht houden op woningcorporaties of andere maatschappelijk werkzame instellingen.
 • Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken).
 • Kennis van en/ of ervaring in het maatschappelijk en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.
 • Kennis van de (lokale) woningmarkt.
 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en bijbehorende opgave voor de woningcorporatie.

Meer informatie met betrekking tot de RvC vind je op de website van Woonforte, klik hier.

Daarnaast noemt de VTW een aantal competenties waarover een commissaris moet beschikken, gebaseerd op het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Meer informatie vind je hier.

Bezoldiging

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld.

 

Solliciteren

 • De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 9 april via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.
 • Sluitingstermijn van de vacature is 9 april.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 10 tot en met 21 april.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 9 of 10 mei.
 • Eventueel tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 15 tot en met 19 mei.
 • Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: mei/juni.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: zo spoedig mogelijk.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).