Lid Raad van Commissarissen met profiel ‘huurdersbelangen’- Woningcorporatie Bo-Ex – Utrecht

Raad van Commissarissen,Woningcorporaties

Lid Raad van Commissarissen met profiel ‘huurdersbelangen’- Woningcorporatie Bo-Ex – Utrecht

Op bindende voordacht van de Huurdersvereniging Bo-Ex
Logo - HV Bo-Ex en Woningcorporatie Bo-Ex

De organisatie 
Bo-Ex is een ambitieuze, betrokken Utrechtse woningcorporatie met een sterke lokale verankering die woonruimte verzorgt voor ongeveer 9000 huishoudens.

Dit zijn wij  

Wij bieden betaalbaar en goed wonen. Wij verhuren, beheren en verkopen woningen in de stad Utrecht. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze huurders, de gemeente en onze partners. Met hen werken wij op steeds meer terreinen nauw samen.

Wij begrijpen als geen ander hoe waardevol wonen is. Dat motiveert ons. We gaan daarom veel verder dan alleen wonen. Denk hierbij aan welzijn en zorg, schoon en veilig, en het bevorderen van kansen in de samenleving voor onze huurders.

We kijken wat onze huurders zelf kunnen en willen bijdragen aan hun complex, buurt en medebewoners. Voor partners kan dat meer meepraten en meebeslissen betekenen. In alle gevallen inspireren huurders en partners ons om ons werk zo goed mogelijk te doen.

Dit doen wij

Wij werken vanuit ons sociale hart; nuchter en daadkrachtig. We kennen onze huurders, wijken en woningen en zorgen voor een thuis. Daarom investeren we in het onderhoud van onze woningen en duurzaamheid. Door in te zetten op het energiezuiniger maken van onze woningen, dragen we bij aan een duurzame toekomst en betaalbare woningen. Wij zijn thuis in Utrecht.

De organisatiewaarden van Bo-Ex zijn: huurder centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.  Deze waarden geven de bijna 100 medewerkers richting, dragen bij aan de identiteit van de organisatie en geven de samenwerkingspartners duidelijkheid.
De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen.

Bo-Ex is lid van de branchevereniging Aedes, vereniging voor woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt.
Meer informatie over Bo-Ex is te vinden op boex.nl .

Bo-Ex

De Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid en het bestuur en op de algemene gang van zaken van de corporatie. Ook ziet de RvC toe op de manier waarop Bo-Ex in de maatschappij staat en haar maatschappelijke doelen realiseert.
De RvC vult zijn rol constructief-kritisch en onafhankelijk in; niet alleen achteraf, ook anticiperend.
Er is ruimte voor scherpe dialoog en collegiale reflectie, in een ontspannen sfeer en met werkplezier.

De RvC vergadert minimaal zes maal per jaar en organiseert daarnaast een jaarlijkse zelfevaluatie en een thematische bijeenkomst. De RvC kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De RvC wil zich in verbinding voelen met elkaar, de bestuurder, de huurders, de medewerkers en andere stakeholders. De RvC overlegt tenminste een maal per jaar (en zo nodig vaker) met de Huurdersvereniging Bo-Ex (= HV Bo-Ex) en de Ondernemingsraad.
De RvC streeft naar een diverse samenstelling, wil een multidisciplinair team zijn en competent om toezicht te houden. De RvC volgt de Governance Code woningcorporaties en hanteert een interne toezichtvisie. Alle leden zijn lid van de VTW.

Binnen de RvC zijn de posities van beide huurderscommissarissen vacant. Dat houdt in dat de leden op voordracht van de HV Bo-Ex door de RvC worden benoemd. Van beide commissarissen wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in ‘de huurder’ en bij de afweging van belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de huurders en de bewoners hebben.

Bo-Ex - huurders

HV Bo-Ex 
HV Bo-Ex is een recent opgerichte huurdersorganisatie, die de samenwerking zoekt met bestuurder en RvC en zich daarbij richt op alle aspecten in de organisatie die de klanttevredenheid bevordert. Daarbij zal HV Bo-Ex regelmatig het overleg zoeken met de huurderscommissarissen.

Gezocht wordt een tweetal nieuwe RvC leden: een lid met het profiel ‘huurdersbelangen’ en een lid met het profiel ‘volkshuisvesting’

Profiel huurdersbelangen

De aandacht gaat uit naar een commissaris die oog heeft voor de belangen van onze huurders en voor de toenemende digitalisering en wat dit betekent voor onze huurders.

 • Betrokken bij huurders en feeling met huurdersbelangen. Heeft affiniteit met huurdersaangelegenheden, huurdersvertegenwoordiging en/of huurdersparticipatie. De kwaliteit om zonder last of ruggespraak te bewaken dat de belangen van de huidige en toekomstige huurders bij Bo-Ex ruim voldoende aandacht krijgen.
 • Sociologisch, bedrijfskundig en/of organisatiekundig inzicht, ook over ICT, procesvoering, privacy en het risicobeheer daarvan. Oog voor goede dienstverlening en de inzet en waarde van innovatie en digitalisering daarbij en voor de organisatie in het algemeen.
 • Inzicht in woningmarktvraagstukken, woonbeleid (portefeuille doelstellingen, woonruimteverdeling), woonvisies en prestatieafspraken, vastgoedontwikkeling, -beheer en duurzaamheid. Dit alles bezien vanuit de huurder.

Profiel volkshuisvesting

De tweede commissaris die gezocht wordt, heeft oog  voor de volkshuisvestelijke opgave, de maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze huurders. Denk daarbij aan woonlasten, woningnood, woonoverlast, leefbaarheid.

 • Kennis van woningmarktvraagstukken, woonbeleid (portefeuille doelstellingen, woonruimteverdeling), woonvisies en prestatieafspraken, vastgoedontwikkeling, -beheer en duurzaamheid. Dit alles bezien vanuit de huurder.
 • Kennis van en ervaring met de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid).
 • Ervaring en kennis met het (lokaal) behartigen van de belangen van mensen in kwetsbare situaties.
 • De kwaliteit om zonder last of ruggespraak te bewaken dat de belangen van de huidige en toekomstige huurders bij Bo-Ex ruim voldoende aandacht krijgen.

Voor beide functies geldt dat u ervaring heeft op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en in het dragen van een eindverantwoordelijke positie. U ziet de noodzaak van goede arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development. Ook beschikt u over aantoonbare ervaring met governance van, en toezichthouden op, maatschappelijke organisaties in een dynamische grootstedelijke omgeving en heeft u een ervaring als commissaris / toezichthouder in een complexe omgeving. Vanzelfsprekend beschikt u over voldoende tijd, toewijding en flexibiliteit voor een adequate invulling van de functie.

Hiernaast heeft het de voorkeur dat tenminste een van de twee te benoemen kandidaten beschikt over een netwerk in de volkshuisvesting in de gemeente Utrecht. Daarmee wordt het zicht op de lokale samenleving, maatschappelijke en politieke onderwerpen versterkt.

Gestreefd wordt naar complementariteit en diversiteit binnen de RvC. Daarom gaat de voorkeur voor deze functies, gezien de huidige samenstelling van de RvC, uit naar mannelijke kandidaten mogelijk met een migratieachtergrond.  

Bo-Ex

Competenties

 • Strategisch: strategisch kunnen denken (WO werk- en denkniveau). Analytisch sterk. Denkt vanuit perspectief van de huurders en medewerkers. Kan denken van buiten naar binnen. Kijkt integraal, ook in het netwerk.
 • Nieuwsgierig: open en nieuwsgierig vanuit vertrouwen. Beheerst de kunst van het stellen van kritische vragen. Constructief.
 • Samenwerken: gericht op samenwerking en aantoonbaar kunnen samenwerken in een team. Transparant op inhoud en zorgvuldig op de relatie. Met warmte en humor.
 • Sparringpartner: in staat om het goede gesprek te voeren, te luisteren en belangen te kunnen wegen, te klankborden, te spiegelen, feedback te geven en te ontvangen. Kan reflecteren op het eigen handelen.
 • Authentiek: rolvast en standvastig zonder halsstarrig te zijn.

Honorarium 
Een lid van de RvC ontvangt een vergoeding overeenkomstig de beroepsregel van de VTW. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 14 juni 2023 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature is 14 juni (week 24).
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 12 en 23 juni (weken 24 en 25).
 • Een eerste selectiegesprek met bestuursleden HV Bo-Ex en enkele leden van de Ledenraad HV Bo-Ex vindt plaats tussen 26 en 30 juni (week 26).
 • Een tweede selectiegesprek met de zittende RvC-leden, de directeur-bestuurder a.i. en een vertegenwoordiging van het bestuur HC Bo-Ex vindt plaats tussen 3 tot 7 juli (week 27).
 • Voorbereiding op de fit- en propertoets Aw: juli/augustus.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: zo mogelijk augustus/september.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

 

Deel deze vacature