Lid Raad van Commissarissen – NV ROVA Holding – Zwolle

Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen – NV ROVA Holding – Zwolle

 • DESKUNDIGHEID AFVAL, GRONDSTOFFEN EN DUURZAAMHEID
 • BESTUURLIJKE/MANAGEMENT ERVARING IN HET BEDRIJFSLEVEN
 • KENNIS VAN FINANCIËN EN DIGITALISERING IN DE BEDRIJFSVOERING

Over ROVA

NV ROVA Holding is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in het midden en oosten van Nederland. Sinds 1996 werkt ROVA in opdracht van haar aandeelhoudende gemeenten aan publieke taken, te weten de gemeentelijke afvalzorg en het beheren van de buitenruimte. Naast de daadwerkelijke uitvoeringstaken, is ROVA ook nadrukkelijk een kennisorganisatie en houdt zij zich bezig met beleidsvoorbereiding en advisering, educatie en voorlichting en belangenbehartiging. ROVA kenmerkt zich door haar drive om in haar vakgebieden voortdurend te innoveren en verbeteren. De organisatie heeft haar hoofdvestiging in Zwolle en heeft een aantal logistieke vestigingen in de regio’s waarin ze werkzaam is (regio Eemland, regio Achterhoek en regio Zwolle). De jaaromzet bedraagt ca. 100 mln. Het bedrijf is in financieel opzicht ‘gezond’ te noemen. Het aantal vaste medewerkers is ca. 430.  ROVA hoort tot de voorlopers op het gebied van ‘afval’ en wil die positie behouden. ROVA is een gedegen organisatie. Het presteert goed, zowel financieel als wat de dienstverlening betreft. De relatie met de aangesloten gemeenten is goed.

De organisatie wordt geleid door een managementteam onder aanvoering van de algemeen directeur. Algemeen directeur (statutair bestuurder) is de heer Roger Beuting. Het managementteam bestaat verder uit: directeur financiën en middelen, manager uitvoering, manager relatiebeheer en beleid, en de manager bestuurlijke en juridische zaken (tevens bestuurssecretaris).

Het toezicht vindt plaats door een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden. De huidige, zittende leden zijn:

 • Iman Koster, voorzitter RvC
 • Dr. Hans Bossert, vicevoorzitter RvC en lid auditcommissie
 • Tijs Breukink, voorzitter auditcommissie
 • Liesbeth Kaashoek, voorzitter remuneratiecommissie
 • Sandra Korthuis, lid remuneratiecommissie

Vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn zal de heer Hans Bossert medio 2023 aftreden. In aanloop naar dat moment vindt de werving en selectie plaats van de beoogd opvolger.

NV Rova Holding
NV ROVA Holding

Missie

ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst. De volgende kernkwaliteiten zijn daardoor van groot belang voor het bedrijf:

 • Dienen van het publiek belang. Organisatie van en voor gemeenten; de inwoner als klant.
 • Uitvoeringskracht, schaalgrootte en efficiency. Strakke bedrijfsvoering in het belang van kostenbeheersing; financieel rendement; schaalgrootte, ook door intensieve samenwerking met collega-bedrijven.
 • Deskundigheid. Ontwikkeling door kennis en innovatie; voortdurend zoeken naar nieuwe, slimme oplossingen; professionele, vakbekwame medewerkers.
 • Duurzaamheid. Behoud van grondstofwaarde; bijdragen aan circulariteit; verhogen milieurendement; duurzame bedrijfsvoering.
 • Maatschappelijk betrokken. Sociale duurzaamheid, regionale werkgelegenheid, voorlichting en educatie.

ROVA wil een krachtige speler zijn op de Nederlandse markt voor afval en grondstoffen en het beheren van de buitenruimte met voldoende body om de belangen van de gemeenten te kunnen dienen. Een dergelijke, bredere, oriëntatie past ook bij de ambitie tot een verdergaande (politieke) beïnvloeding van de wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering en het beheren van de buitenruimte. Tegelijkertijd wordt het succes van ROVA vooral ook bepaald door de betrokkenheid en lokale kennis op het niveau van de individuele gemeenten. Een regionale oriëntatie ter bescherming van identiteit en cultuur is daarom evenzeer van belang. Deze twee dimensies zullen ook in de samenstelling van de RvC tot uiting moeten komen, om er voor te zorgen dat er voldoende aansluiting is tussen RvC en de aandeelhouders.

ROVA is een zakelijk te runnen bedrijf in een publieke context. Het opereert voortdurend op het snijvlak van markt en overheid. Enerzijds domineert het publieke karakter van de organisatie, hetgeen eisen stelt aan de manier waarop ROVA zich profileert. Anderzijds vereisen de organisatiedoelen een strakke, efficiënte bedrijfsvoering en bedrijfsmatige opstelling. In de RvC moeten beide aspecten voldoende geborgd zijn.

Strategische uitdagingen in de komende jaren zijn:

 • Afval en grondstoffen. Circulariteit wordt steeds belangrijker. Dat vereist aandacht voor de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, alsmede kennis van en contacten met de verwerkingsmarkt en producenten/importeurs. Het streven is naar behoud van grondstofwaarde en verwaarding van de ingezamelde grondstoffen.
 • Beheer buitenruimte. De verwachting is dat die dienstverlening van ROVA qua omvang groeit. Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijkere thema’s voor de komende jaren.
 • Van en voor gemeenten. De ontwikkelingen bij ‘afval en grondstoffen’ en ‘beheer buitenruimte’ (zie hiervoor) moeten in goede verbinding met de gemeenten plaatsvinden. Van ROVA mag worden verwacht niet alleen gemeenten te volgen, maar ook te kunnen inspireren voor en overtuigen van nieuwe ontwikkelingen.
 • Organisatorische randvoorwaarden. Hiervoor genoemde ontwikkelingen in de dienstverlening en sociale en technologische ontwikkelingen vragen de komende tijd bijzondere aandacht voor: (i) de wendbaarheid van de organisatie, (ii) digitalisering en cybersecurity, (iii) voldoende en passend geschoolde medewerkers en (iv) passende schaalgrootte.

Voor een goed beeld van ROVA, zie de website www.rova.nl en het jaarverslag 2021.

De Raad van Commissarissen

Bij de uitoefening van zijn taak laat de RvC zich bijstaan door een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Commissarissen zijn onafhankelijk en mogen geen andere binding hebben met de vennootschap. Commissarissen worden benoemd voor maximaal drie termijnen van drie jaar. Door de RvC is een rooster van aftreden opgesteld.

De vacature: Lid RvC met het volgende profiel:

 • Kennis van, ervaring met en netwerk op het gebied van afval, grondstoffen en duurzaamheid. Weten wat speelt en wat ontwikkelingen zijn in de markt, de politiek, maatschappelijk en de technologie.
 • Kennis van financiën en digitalisering in de bedrijfsvoering.
 • Creatieve, innovatieve geest met strategische denkkracht en tegelijk oog voor de vertaling naar de praktijk
 • Bestuurlijke/management ervaring hebben in het bedrijfsleven.

Teamprofiel RvC

De samenstelling van de RvC is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie, de aandeelhouders en welk ander deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De aandeelhouders streven bij de samenstelling van de RvC naar een mix aan kennis en ervaring. Er is een balans tussen ervaring en affiniteit van RvC-leden enerzijds en de specifieke ROVA organisatie en cultuur anderzijds. Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen. Ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn taak en die van de RvC als geheel. In de Raad van Commissarissen dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:

 1. Management & Organisatie: bedrijfsvoering, financieel-economisch, informatisering, digitalisering en technologie.
 2. Maatschappij: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, werkgevers/werknemersrelaties.
 3. Overheid: (lokaal) overheidsbestuur, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, publieke zorg.
 4. Markt & Ondernemerschap: positionering, producten en diensten, afvalverwijdering en milieu, beheer buitenruimte, innovatie.

Kwalificaties die voor de RvC als collectief gelden

 • Onafhankelijk zijn van c.q. geen betrokkenheid hebben bij (deel)belangen van de vennootschap of daaraan verbonden partijen (onafhankelijk in denken en doen);
 • Hoog normbesef over integriteit en integer handelen;
 • Goede antenne voor good governance;
 • Goede antenne voor wat er speelt in de samenleving (sociaal-maatschappelijk, economisch, politiek);
 • Oog voor de belangen van de betrokken actoren;
 • Voldoende kennis van en visie op de branche om toezicht te kunnen houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en om het bestuur met raad en daad van dienst te kunnen zijn (o.a. affiniteit met het ondernemen in een organisatie als ROVA);
 • Bekend met relevante ontwikkelingen met betrekking tot het beheer van de buitenruimte en de circulaire economie;
 • Ervaring met en inzicht in bestuurlijke processen;
 • Bekend met het werken met zowel hard controls van de interne organisatie (logistiek, veiligheid, HR, financiën, processen), als de soft controls (mensen, leiderschap, cultuur);
 • Oriëntatie op bedrijfsvoering en bedrijfsmatig handelen;
 •   Interesse in en affiniteit met ROVA: waar ROVA voor staat en wat ROVA doet;
 •   Snel overzicht en inzicht weten te verwerven op uiteenlopende terreinen en bij complexe vraagstukken, alsmede hoofd- en bijzaken weten te scheiden;
 • Sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen;
 • Creatieve, innovatieve geest. Out-of-the-box denker, die ook oog heeft voor de vertaling naar de praktijk (enkele commissaris);
 • Proactief acteren. Niet alleen reagerend op hetgeen op tafel komt en gevraagd wordt. Zo nodig zelf initiatief nemen;
 • Constructief kritisch en ook inspirerend voor de directeur kunnen zijn;
 • Op gedegen wijze besluitvaardig. Eerst grondig en objectief bekijken en afwegingen maken voordat tot besluit te komen;
 • Teamspeler: ruimte geven en nemen, inbreng leveren en nieuwsgierig naar die van ander, flexibel (meegaan om consensus te bereiken) en zo nodig vasthoudend;
 • Stressbestendig;
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken;
 •  In staat tot het ontvangen van feedback en kritische zelfreflectie;
 • Verder een vruchtbare mix van karakters.

Vergoeding

Voor de leden van de raad is door de aandeelhouders een vergoedingsbasis afgesproken. Voor 2022 is de vergoeding voor leden van de RvC op jaarbasis € 15.970. De geschatte tijdsbesteding bedraagt 100 uur per jaar.

Procedure

In de procedure is een rol opgenomen voor de Vertrouwenscommissie van aandeelhouders. Op voordracht van de RvC worden de nieuwe leden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. De stappen zijn als volgt:

 • Eerste gesprekken Selectiecommissie
 • Verdiepende gesprekken Selectiecommissie
 • Gesprek eindkandidaat met Vertrouwenscommissie
 • Advies Vertrouwenscommissie aan Selectiecommissie
 • Besluit RvC tot voorgenomen voordracht aan AvA
 • Integriteitsscreening en inwinnen referenties
 • Formele benoeming nieuw lid op 1 mei 2023 door de AvA

Solliciteren

ROVA laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel in de persoon van Drs. Monique Brummans, directeur: 0346-354354/ 06-50204993.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u toezenden via www.diemenenvangestel.nl/vacatures