Lid Raad van Commissarissen (V/M) – Stedelink – Delft/Zoetermeer/Zuidplas

Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen (V/M) – Stedelink – Delft/Zoetermeer/Zuidplas

Profiel Volkshuisvestelijk – maatschappelijk (voordracht Huurdersraad)

Over Stedelink

Op 1 januari 2023 wordt Vestia gesplitst in drie nieuwe woningcorporaties: een woningcorporatie in Delft/Zoetermeer/Zuidplas (Stedelink), een woningcorporatie in Rotterdam (Hef Wonen) en een woningcorporatie in Den Haag (Hof Wonen).

De nieuwe corporaties hebben een focus op de volkshuisvestelijke opgave in het eigen werkgebied. 

Stedelink verhuurt, verkoopt en beheert circa 13.500 woningen in de gemeenten Delft, Zoetermeer en Zuidplas. Drie steden met ieder een eigen karakter en specifieke vraagstukken. Stedelink heeft een divers bezit en bedient diverse doelgroepen, met de focus op huur voor mensen met een kleine portemonnee. Stedelink wil zich actief inzetten om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden.


Stedelink wordt geleid door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur (hierna RvB), die leiding geeft aan circa 150 FTE tellende werkorganisatie. De RvB legt verantwoording af over haar maatschappelijke en financiële prestaties aan de Raad van Commissarissen en externe toezichthouders (Aw en WSW).
Ten behoeve van de drie corporaties wordt één gezamenlijk shared service center ingericht: Clink diensten. De dagelijkse leiding over de bijna 100 FTE van Clink ligt bij twee directeuren.
Strategisch/beleidsmatig wordt de dienst aangestuurd door een bestuursraad; iedere woningcorporatie vaardigt een lid van de RvB af in de bestuursraad. Juridisch is  de dienst ondergebracht bij Stedelink.

Delft

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de financiële situatie en de algemene gang van zaken binnen Stedelink, is de werkgever van de RvB en fungeert als klankbord voor de RvB. Centraal bij het toezichthouden staan het belang van Stedelink, het maatschappelijk belang en het belang van de betrokken stakeholders, met als belangrijkste de huurders. De RvC behoort de verschillende belangen evenwichtig tegen elkaar af te wegen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC-leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor besluiten die worden genomen in de RvC.

De RvC bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en die kunnen worden herbenoemd voor een volgende zittingstermijn van vier jaar.

Stedelink kent drie voordrachtcommissarissen: twee commissarissen worden benoemd op voordracht van de Huurdersraad (hierna HR), één commissaris wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad (hierna OR).

Een van de eerste activiteiten van de RvC en de RvB is het verwoorden van hun visie op besturen en toezichthouden en het instellen van ondersteunende commissies, zoals een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie.

Samenstelling RvC

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over een mix van kennis, vaardigheden en ervaring. De RvC kent de volgende profielen:

 1. Human Resources en organisatieontwikkeling.
 2. Digitale dienstverlening, IT.
 3. Volkshuisvestelijk, maatschappelijk.
 4. Financieel, met specifieke kennis van vastgoedexploitatie, – waardering en -financiering.
 5. Vastgoedontwikkeling en -beheer.
 6. Governance en juridische zaken.

Een lid van de RvC heeft een functie aanvaard waarmee het lidmaatschap van de RvC niet kan worden verenigd. De RvC van Stedelink zoekt daarom een

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
PROFIEL VOLKSHUISVESTELIJK – MAATSCHAPPELIJK

Vacatures Vestia

Het betreft een functie waarvoor de Huurdersraad het recht van bindende voordracht heeft:

Algemene kenmerken van de leden van de RvC

Stedelink hecht aan een aantal deskundigheden en vaardigheden die gezamenlijk in het team van commissarissen aanwezig dienen te zijn. Deze zijn:

 • Affiniteit met de volkshuisvesting, woningmarkt en ontwikkelingen ter zake en meer specifiek de maatschappelijke doelstelling en de financiële opgave waar Stedelink voor staat als corporatie.
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Inzicht in het functioneren van organisaties.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen.
 • Beschikken over een breed relatienetwerk, ten minste op het specifieke gebied van zijn of haar deskundigheid.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar aandachtsgebied(en) volgt en weet te vertalen naar de volkshuisvesting in het algemeen en naar de woningcorporatie in het bijzonder.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij beschikt over voldoende tijd, zodanig dat naast de tijdsbesteding voor reguliere RvC-vergaderingen en RvC-commissies tijd beschikbaar is voor het bijhouden van de aandachtsgebieden behorende bij het profiel.

De commissaris met profiel Volkshuisvestelijk – maatschappelijk

De commissaris met dit profiel wordt voorgedragen door de Huurdersraad.

Het volkshuisvestelijk-maatschappelijk profiel is gericht op de volkshuisvestelijke opgave in relatie tot de verschillende stakeholders. Van dit profiel wordt verwacht dat zij/hij beschikt over deskundigheid op de volgende deelgebieden:

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en Btiv (kerntaken, doelgroep, scheiding Daeb-niet-Daeb e.d.).
 • Kennis van stakeholders (zoals huurders, gemeenten, externe toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken.
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en bij voorkeur ook lokaal.
 • Kennis van de (lokale) doelgroepen en de bijbehorende opgave voor de corporatie(s).
 • In staat om consequenties huurbeleid te beoordelen op risico’s.
 • Kennis van en/of ervaring met bewonersparticipatie, sociaal beheer, zelfbeheerinitiatieven.
 • Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed.
 • Kennis van en inzicht in sociale processen.
 • Brede belangstelling voor financieel-economische vraagstukken, kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling is een pre.
 • Politieke affiniteit en ervaring.

De Huurdersraad wil aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening, het respect voor en de communicatie met de huurders. De huurders van Stedelink zijn goed georganiseerd en er is sprake van een hoge participatiegraad. De Huurdersraad kijkt uit naar een commissaris van gewicht met grote deskundigheid, veel oog voor het huurdersbelang en een brede scope.

Diversiteit en verankering RvC

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van het team, naar gender, leeftijd, etnische en maatschappelijke achtergrond,  met voldoende kennis van en voeling met de doelgroepen en het werkgebied van Stedelink. Ook streeft de RvC naar een goede mix van leden met een maatschappelijke en zakelijke expertise. Ten minste de helft van de RvC-leden heeft een binding met Delft en/of Zoetermeer en/of Zuidplas. Gelet op de aanwezige ervaring binnen de RvC worden ook minder ervaren/onervaren toezichthouders opgeroepen te solliciteren.
Dat maakt dat de RvC bij voorkeur op zoek is naar een vrouw, woonachtig of werkzaam (geweest) in Delft en/of Zoetermeer en/of Zuidplas, met een multicultureel profiel, al dan niet met toezichthoudende ervaring.

Voordrachtcommissarissen

De RvC is een collectief orgaan dat zonder last of ruggespraak fungeert. De voordrachtcommissaris wordt niet aangestuurd door het voordragende orgaan en is geen verantwoording verschuldigd aan dit orgaan. Wel mag van een voordrachtcommissaris verwacht worden dat hij/zij het vertrouwen heeft van het voordragende orgaan en bij de afweging van de diverse belangen in het bijzonder oog heeft voor de belangen van de huurders of de werknemers.

Vergoeding

Het honorarium is conform de door de VTW vastgestelde beroepsregel Bezoldiging Commissarissen en bedraagt op jaarbasis € 16.240 (Klasse G), exclusief reis- en onkosten (en indien van toepassing exclusief BTW). De geschatte tijdsbesteding bedraagt tot 12 uur per maand.

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

 • Solliciteren tot en met 27 november.
 • Voorselectiegesprek bij Diemen & Van Gestel: tussen 28 november en 2 december.
 • Eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie: week van 5 december.
 • Verdiepende gesprekken met een delegatie van de RvC: week van 12 december.
 • Besluit RvC tot voorgenomen benoeming: week van 19 december.
 • Traject fit- en propertest door Autoriteit Woningcorporaties (Aw): januari/februari 2023.
 • Positieve zienswijze Aw: uiterlijk eind februari/begin maart 2023.
 • Benoeming nieuwe commissaris door RvC: eind februari/begin maart 2023.

Solliciteren

Stedelink laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. De adviseur in deze procedure is: drs. Wilbert de Kroon.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 28 november via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden. Voor eventuele vragen: 0346-354354.