Lid Raad van Commissarissen – Woningstichting Naarden

Governance, Raad van Commissarissen, Woningcorporaties

Lid Raad van Commissarissen – Woningstichting Naarden

De organisatie en de functie

De organisatie
De Woningstichting Naarden (= WSN) is een kleinschalige, corporatie actief in de gemeente Gooise Meren, regio Gooi en Vechtstreek.
WSN is al ruim 100 jaar actief in een van de meest gewilde woningmarkt-gebieden van Nederland.
De corporatie heeft 822 eenheden in beheer (sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages) en is nauw verbonden met haar huurders.

Het streven van WSN is om goede en betaalbare huisvesting te bieden aan woningzoekenden, waaronder woningzoekenden met een zorg of begeleidingsvraag, die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen c.q. te huren in de regio.

Het meest recente visitatierapport noemt als sterke punten:

 • Direct benaderbaar, korte lijnen, betrokken en professioneel, zichtbaar en behulpzaam.
  Een effectieve en doelmatige organisatie. Ervaren en deskundig personeel. Actief op het gebied van buurtbemiddeling en leefbaarheidsproblematiek.
 • Een gezonde financiële positie.
 • Een gematigd huurprijsbeleid.
 • Intern toezicht is op orde met focus op de maatschappelijke meerwaarde.
 • Een hoge score op klanttevredenheid.

Vanzelfsprekend zijn er ook uitdagingen. Het ondernemingsplan ‘Prettig Wonen’ noemt als speerpunten: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
WSN heeft er vooralsnog voor gekozen als zelfstandige organisatie door te gaan omdat ze van mening is als een kleine, lokaal verankerde corporatie van meerwaarde te zijn voor haar huurders.
De omvang van de corporatie maakt dat er sterk(er) wordt ingezet op samenwerking met partners in een flexibele schil.
De organisatie omvat veertien betrokken medewerkers, met hart voor de huurders, onder leiding van directeur-bestuurder Lilian Verheul.

Raad van Commissarissen en bestuurder
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft vier leden. De RvC is werkgever van en klankbord voor de directeur-bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de organisatie – de reguliere bedrijfsvoering, zoals onderhoud, nieuwbouw, woningtoewijzing, huurachterstanden en functioneren en continuïteit van de organisatie – en op het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten , hoe de RvC handelt in de toezichtsvisie.

De leden zorgen ervoor dat zij geïnformeerd zijn en blijven over maatschappelijke ontwikkelingen, zowel algemeen als in de omgeving waarin Woningstichting Naarden actief is.
De RvC kenmerkt zich als tegenwicht en bondgenoot van het bestuur, zonder “op de stoel van de bestuurder te zitten”. Er wordt een proactieve opstelling verwacht bij onderwerpen met een grote impact, zoals begroting, beleidsplan en samenwerking. De sfeer binnen de RvC valt te omschrijven als: open, integer, kritisch, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier.
De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties en hanteert een intern toetsingskader. Alle leden zijn lid van de VTW.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van een lid van de RvC per augustus van dit jaar zoekt de RvC:

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN, financieel-economisch profiel

De RvC zoekt een ervaren financial, bekend met de wereld van de woningcorporaties, de maatschappelijke opgaven en het speelveld.
Alle commissarissen hebben kennis van governance. De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties, besturen of toezichthouden, een visie op toezicht, compliance en governance, vernieuwing van het toezicht, opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.

Naast een aantal algemeen geldende basiskwaliteiten en competenties – uitgebreide profielschets van de RvC is hier te downloaden – gelden voor het RvC-lid met het financieel-economische profiel de volgende specifieke wensen:

 • Kennis en inzicht op strategisch niveau in vraagstukken betreffende de financiële strategie en continuïteit van een corporatie en in financieel-economische vraagstukken.
 • Ervaring met het beoordelen van investeringsbeslissingen en ervaring met bank/treasury-activiteiten is een vereiste.
  De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit, financiële risico’s en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen, beoordelen risico’s investeringsbeslissingen, financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement), regels voor (financiële) verslaglegging, kennis van waarderingsmethoden vastgoed.
 • Het is een pre als een kandidaat ook bredere ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering, met name ICT.

Bezoldiging 
De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

Solliciteren
De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 25 augustus via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature is 25 augustus.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 26 augustus tot en met 6 september.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de week van 9 september.
 • Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 16 september.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: november 2024.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader.

Deel deze vacature