Vijf leden Raad van Commissarissen – Woonstichting Valburg – Overbetuwe

Governance,Raad van Commissarissen,Woningcorporaties

Vijf leden Raad van Commissarissen – Woonstichting Valburg – Overbetuwe

De organisatie

De Woonstichting Valburg (WST Valburg) is een kleine woningcorporatie (circa 1160 verhuureenheden), opgericht in 1980. Valburg is actief in acht dorpen in de gemeente Overbetuwe (Andelst, Hemmen, Heteren, Herveld, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten) en is sterk lokaal verankerd en betrokken. De corporatie is te typeren als een open, warme en prettige partner die haar huurders een warm hart toedraagt. De samenwerking met alle belanghebbenden is laagdrempelig.

WST Valburg profileert zich als een woningcorporatie die verder kijkt dan enkel het vastgoed, maar juist zoekt naar het woongeluk van haar huurders. Dertien mensen werken dagelijks aan de realisatie van de missie: “Valburg is een betrouwbare en ondernemende partner die haar huurders en andere partners wil ontmoeten om enthousiast te werken aan goed wonen tegen lage woonlasten, in gedifferentieerde wijken met verduurzaamde woningen. Wij nemen daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor die mensen die door financiële, sociale of andere beperkingen onvoldoende in staat zijn zelf in wonen te voorzien.”

Sinds mei 2009 is Marc Jansen de directeur-bestuurder. De organisatie kent een tweelagenstructuur. De corporatie is financieel gezond. De relatie met de huurdersorganisatie ’t Klokhuis is goed. Er is ruimte voor een kritische dialoog tussen de corporatie en de huurdersorganisatie met wederzijds respect. Daarnaast hecht de corporatie veel waarde aan goede samenwerking met partners als de gemeente, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties, enz., vanuit de overtuiging dat samenwerking een meerwaarde oplevert voor de huurders
en woningzoekenden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de woonstichting. De bestuurder en de organisatie zijn voorstander van waarden-gedreven toezicht.
De oprichter van WST Valburg, Wim Wenselaar, zei in een interview over de corporatie: “het DNA (van WST Valburg) is dat je de mensen die minder goed voor zichzelf iets kunnen regelen of eigenlijk helemaal niet iets goeds voor zichzelf kunnen regelen, dat je die niet gaat pamperen maar dat je daar voorwaarden voor schept dat ze wel voor zichzelf kunnen zorgen. Waarde denken!”

De Raad van Commissarissen

Vanwege verschil van inzicht binnen de RvC is de vorige RvC in zijn geheel afgetreden. De huidige RvC ad interim zoekt daarom

VIJF LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN, INCLUSIEF VOORZITTER

De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC heeft tot taak collectief toezicht te houden op het zo goed mogelijk realiseren van de gestelde maatschappelijke doelen door de corporatie. Daarnaast fungeert de RvC als klankbord (gevraagd en ongevraagd) en als strategisch gesprekspartner van de bestuurder. Tenslotte is de RvC de werkgever van de bestuurder.

De RvC is van toegevoegde waarde voor de bestuurder en de organisatie vanuit betrokkenheid maar met kritische distantie, op basis van kennis, ervaring en contacten. De RvC staat open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders, naast informatie van de bestuurder.
De RvC hecht waarde aan een diverse en evenwichtige samenstelling, vanuit de overtuiging dat complementariteit binnen de RvC bijdraagt aan het goed functioneren van de organisatie.
De RvC-leden zijn ervaren professionals met elk een eigen deskundigheid en met een grote betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave van WST Valburg. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn van groot belang.

Algemene verwachtingen: de RvC-leden beschikken over: 

 • affiniteit met de missie en strategie van Woonstichting Valburg en inzicht in de complexiteit van woningcorporaties in het huidige tijdsbeeld;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid met de maatschappelijke functie van de woningcorporatie, haar huurders en andere belangenhouders;
 • vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen;
 • vermogen om een goede gesprekspartner van het bestuur te zijn en daarnaast het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch en constructief te toetsen;
 • kennis van en ervaring op het gebied van organisatie, bestuur en toezicht; onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • financieel en bedrijfseconomisch inzicht in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie en de risico’s die daarbij spelen of in staat zich dat snel eigen te maken;
 • voldoende tijd voor de uitoefening van de functie;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • academisch werk- en denkniveau.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dat geldt voor geslacht, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische achtergrond en persoonlijkheidskenmerken. Ook wordt gestreefd naar voldoende regionale betrokkenheid van de leden, bij voorkeur zijn er ten minste twee leden die binding hebben met het werkgebied.

Gezochte deskundigheden van de leden en de voorzitter

De ‘Profielschets van de Raad van Commissarissen’ benoemt een zevental deskundigheden, nodig om de taak van toezichthouder goed vorm te kunnen geven, naast specifieke deskundigheden van de voorzitter. Voor het profiel van de RvC klik hier.
De RvC wordt zodanig samengesteld dat de RvC gezamenlijk deskundigheid op alle gebieden in huis heeft. De RvC is collegiaal verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Een vijftal deskundigheidsterreinen zijn in individuele profielen van de voorzitter en de leden vastgelegd. De overige twee deskundigheidsgebieden worden idealiter door één of meerdere RvC-leden afgedekt.

De zeven genoemde gebieden waarop deskundigheid wordt gezocht zijn: 

 1. volkshuisvesting;
 2. sociaal-maatschappelijk;
 3. vastgoed en duurzaamheid;
 4. financieel-economisch;
 5. politiek-bestuurlijk;
 6. governance;
 7. juridische zaken.

Profielen

De huidige RvC ad interim zoekt nieuwe commissarissen met de volgende profielen:

 

 1. De voorzitter

De voorzitter draagt als eerstverantwoordelijke zorg voor de communicatie van de RvC met de bestuurder en eventueel, in overleg met de bestuurder, andere externe partijen. Zij/hij is verantwoordelijk voor de regie van de vergadering, de agenda en de besluitvorming. Aan de voorzitter worden de volgende specifieke eisen gesteld:

 • Heeft ervaring als voorzitter van een RvC/RvT, is een goed regisseur, beschikt over statuur en gezag;
 • bewaakt het groepsproces binnen de RvC;
 • leidt de meningsvorming helder met een goed oog en gevoel voor de input en standpunten van anderen, zodat er een veilige omgeving van besluitvorming is zonder dat het beraad langer duurt dan wenselijk;
 • heeft het vermogen om voldoende distantie tot en ruimte aan de bestuurder te laten opdat die zijn/haar verantwoordelijkheid kan waarmaken maar draagt er ook zorg voor dat de RvC op het juiste moment en op de juiste wijze haar rol als toezichthouder en adviseur/klankbord kan pakken;
 • kan bogen op ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder; heeft een heldere visie op governance;
 • heeft (bij voorkeur) ervaring met (lokaal) overheidsbestuur en politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen; kent de dynamiek van kleine dorpen en is politiek-bestuurlijke sensitief;
 • Heeft levenservaring, wijsheid en gevoel voor humor.
 1. Lid met het profiel volkshuisvesting / huurderscommissaris

Het lid met het profiel volkshuisvesting:

 • kent vanuit verschillende rollen de woningcorporatiesector en de ontwikkelingen in de volkshuisvesting;
 • heeft een visie op de volkshuisvesting in Nederland en de doelgroepen van beleid en is in staat die te vertalen naar de opgave van de corporatie;
 • heeft ervaring met (het betrekken van) belanghebbenden (zoals huurders, gemeenten, samenwerkingspartners in de wijken en buurten) van de woningcorporatie;
 • heeft kennis van de ontwikkelingen op de landelijke en regionale woningmarkt en zo mogelijk ook lokale woningmarkt;
 • heeft kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed.

   

 1. Lid met het profiel sociaal maatschappelijk / huurderscommissaris

Het lid met het profiel sociaal maatschappelijk richt zich op de maatschappelijke omgeving van de woningcorporatie. Dit lid:

 • heeft ervaring met besturen van- of toezicht houden op een maatschappelijke organisatie (bv. zorg of welzijn);
 • heeft kennis van en/of ervaring met het sociaal domein en het werken aan leefbare buurten en wijken;
 • heeft ervaring met sociale innovatie;
 • heeft ervaring met het werken met en oog voor sociaal zwakkeren in de samenleving;
 • heeft kennis over stakeholders (zoals zorg- en welzijnsinstellingen) en hoe daarmee als woningcorporatie samen te werken.
 1. Lid met het profiel vastgoed en duurzaamheid

Het lid met het profiel vastgoed en duurzaamheid richt zich op de exploitatie, verduurzaming,(her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en op portefeuille-, asset- en propertymanagement. Dit lid:

 • heeft een visie op lange termijn waardeontwikkeling van vastgoed en kennis van/ervaring met portefeuille/assetmanagement en;
 • heeft kennis van en ervaring met de ontwikkelingen op gebied van verduurzaming van woningen;
 • heeft kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling;
 • heeft inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid).
 1. Lid met het profiel financieel-economisch

Het lid met het profiel financieel-economisch richt zich met name op de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de financiële continuïteit van de organisatie. Dit lid:

 • heeft (op seniorniveau) kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels;
 • is in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s en financiële consequenties;
 • heeft ervaring met opzet en uitvoering van risicomanagement;
 • heeft kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van maatschappelijke organisaties;
 • heeft kennis van waarderingsmethoden van vastgoed.

Competenties

Ten aanzien van de competenties volgt de RvC de in het BTIV genoemde competenties voor toezichthouders: authenticiteit, bestuurlijk inzicht, helicopterview, integriteit en moreel besef, maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming, teamspeler, vakinhoudelijke kennis en visie, zelfreflectie. Voor de voorzitter geldt daarnaast voorzittersvaardigheden.

Meer informatie met betrekking tot de corporatie en de RvC vind je op de website van WST Valburg, klik hier.

Leden op voordracht

Twee RvC-leden (profiel volkshuisvesting en profiel sociaal-maatschappelijk) hebben zitting op bindende voordracht van de huurderorganisatie ‘t Klokhuis.

Bezoldiging en benoeming

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel.
De benoeming van RvC-leden is in beginsel voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn. Om te voorkomen dat over acht jaar een geheel nieuwe RvC zou moeten aantreden, stelt de huidige RvC een getrapt rooster van aftreden op, waardoor de meeste leden korter dan twee maal vier jaar commissaris zullen zijn. De beoogde commissarissen dienen zich hieraan te conformeren.

 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief met vermelding van het profiel waarop u solliciteert, kunt u tot en met 24 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354. 

 • Sollicitatietermijn van de vacature is tot en met zondag, 24 september.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 25 september en 13 oktober.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie met betrekking tot de voorzittersfunctie vinden plaats op dinsdag, 31 oktober.
 • Tweede ronde selectiegesprekken met betrekking tot de voorzittersfunctie vinden plaats op maandag, 13 november.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie met betrekking tot de overige RvC-functies vinden plaats op maandag, 20 november of dinsdag, 21 november.
 • Tweede ronde selectiegesprekken met betrekking tot de overige RvC-functies vinden plaats op maandag, 27 november of woensdag, 29 november.
 • Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets in de week van 4 december.
 • Kennismakingsgesprekken met de Ondernemingsraad vinden plaats op woensdag, 6 december. Kennismakingsgesprek met huurdersorganisatie ’t Klokhuis: datum nog te bepalen.
 • Na voorgenomen besluit tot benoeming door huidige RvC vindt een groeps-/kennismakingssessie plaats alvorens definitieve voorgenomen besluit en voorlegging aan Aw, datum nog te bepalen.
 • De voorbereiding op de fit- en propertoets volgt op de groeps-/kennismakingssessie, datum nog te bepalen.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: zo spoedig mogelijk na positieve zienswijzen van de Autoriteit woningcorporaties.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

Deel deze vacature