Voorzitter Raad van Bestuur – Woningcorporatie Hof Wonen – Den Haag (oud Vestia)

Directeur/ Bestuurder

Voorzitter Raad van Bestuur – Woningcorporatie Hof Wonen – Den Haag (oud Vestia)

Over Woningcorporatie Hof Wonen

Op 1 januari 2023 zal Vestia worden gesplitst in drie nieuwe, sobere en doelmatige woningcorporaties: een woningcorporatie in Den Haag te weten Hof Wonen, een woningcorporatie in Rotterdam te weten Hef Wonen en een woningcorporatie in Delft-Zoetermeer te weten Stedelink.

Ten behoeve van de drie corporaties wordt één Gezamenlijke Dienst ingericht. De Gezamenlijke Dienst zal worden geleid door twee directeuren. Strategisch/beleidsmatig zal de dienst worden aangestuurd door de Bestuursraad; iedere woningcorporatie vaardigt een Bestuurder (RvB) af in de Bestuursraad. Formeel juridisch wordt de dienst ondergebracht bij de woningcorporatie Stedelink.

Met de splitsing komt er een einde aan het bestaan van Vestia en kunnen de nieuwe lokale corporaties zich focussen op het leveren van een grotere bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave in het eigen werkgebied.

Hof Wonen is een grootstedelijke woningcorporatie en verhuurt, verkoopt en beheert ruim 21.000 woningen in de gemeente Den Haag. Hof Wonen wil staan voor goede woningen in een prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden)inkomen en/of een kwetsbare positie. De corporatie wil er zijn voor zijn huurders, wil een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven die nu om een antwoord vragen, en wil dat zodanig doen dat ook de toekomstige opgaven kunnen worden vervuld. De relatie met de gemeente Den Haag is professioneel, “We weten elkaar te vinden”. Er ligt een forse ontwikkelingsopgave. Hof Wonen en de gemeente Den Haag werken in de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW) samen aan een tiental (ver)nieuwbouw- en renovatieprojecten in vier gebieden in Den Haag Zuidwest. De WOM DHZW wordt gezien als de manier om de (sociale) woningvoorraad op peil te houden. De WOM DHZW is een pionier, die als eerste deze weg op grote schaal bewandelt

 

Raad van Bestuur

 Hof Wonen krijgt een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De RvB geeft leiding aan de circa 200 FTE tellende werkorganisatie. Goed bestuur is belangrijk: het integer, competent en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het bestuur door de interne en externe toezichthouders en het afleggen van verantwoordelijkheid over het uitgevoerde toezicht en bestuur. De RvB legt verantwoording af over haar maatschappelijke en financiële prestaties aan de Raad van Commissarissen (hierna RvC) en externe toezichthouders (Aw en WSW).

De RvB van Hof Wonen werkt collegiaal en met een portefeuilleverdeling.

 • De voorzitter RvB is het boegbeeld van de organisatie en is primair verantwoordelijk voor Staf, HR, Strategie & Portefeuille en Wonen.
 • Het lid RvB is primair verantwoordelijk voor Vastgoed en Financiën & Ondersteuning.

 

Daarnaast vormt de RvB, tezamen met de RvB’s van de twee andere corporaties, de Bestuursraad.

De Bestuursraad is verantwoordelijk voor de visie, de strategie en het beleid m.b.t. de  Gezamenlijke Dienst.

De organisatie is opgebouwd uit 5 afdelingen: Staf, Strategie & Portefeuille, Vastgoed, Wonen, Financiën & Ondersteuning.

 

Voorzitter Raad van Bestuur

 Van de voorzitter RvB wordt onder meer verwacht dat hij/zij de corporatie de komende periode in haar ontwikkeling leidt, in collegialiteit met het lid RvB.

 

De voorzitter RvB is primair verantwoordelijk voor:

 • Het strategisch beleid van de corporatie.
 • De algemene externe presentatie en woordvoering van de corporatie.
 • De afdelingen Bestuur, Staf, Strategie & Portefeuille en Wonen evenals de daarmee samenhangende externe (bestuurlijke) contacten.
 • Daarnaast is de voorzitter, als lid van de Bestuursraad, mede verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid m.b.t. de Gezamenlijke Dienst.

 

Van de voorzitter RvB wordt het volgende verwacht:

 • Is een natuurlijk bindende factor.
 • Is gericht op het volkshuisvestelijk- en maatschappelijk presteren van de corporatie.
 • Maakt in collegialiteit met het lid raad van bestuur de verbinding tussen de strategie van de corporatie en de geformuleerde beleidsdoelen.
 • Slaat de brug van strategie naar operatie, zet de beleidslijnen uit, maakt heldere keuzes en draagt deze uit.
 • Zorgt ervoor dat het management van de afdelingen gezamenlijk de opgave waar de corporatie voor staat, kan realiseren; stimuleert onderlinge samenwerking, op basis van afgesproken, duidelijke kaders.
 • Onderhoudt effectief bestaande netwerken en ontwikkelt in het kader van de maatschappelijke opdracht nieuwe netwerken.
 • Draagt in samenspraak met het lid RvB zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van Commissarissen en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt.

 

Relevante kennis, ervaring en achtergrond

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis in de breedte op het gebied van volkshuisvesting; wonen en vastgoed; financiën; governance en juridisch.
 • Langjarige ervaring als eindverantwoordelijke met het aansturen van een complexe maatschappelijke, dienstverlenende, organisatie.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.
 • Visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Actief binnen netwerken op bestuurlijk niveau.

 

Competenties en persoonlijkheid

 • Gezaghebbend, inspirerend en natuurlijk samenbindend leider.
 • Collegiale besluitvaardige bestuurder.
 • Visionair en strateeg die heldere keuzes kan maken.
 • Staat met beide benen op de grond en is transparant in houding en gedrag.
 • Combineert zakelijkheid met maatschappelijkheid en heeft veel aandacht voor de positie van de huurders.
 • Is mens- en resultaatgericht, luistervaardig en tactvol.
 • Heeft energie, relativeringsvermogen en vermogen tot zelfreflectie.
 • Heeft een goed gevoel voor dienstverlening en een klantgerichte houding, hanteert hoge professionele normen.
 • Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol zowel extern als intern en draagt deze uit.
 • Is een netwerker op strategisch niveau en weet voor de strategie en het beleid bij alle betrokken stakeholders draagvlak te verwerven en samenwerkingsrelaties te ontwikkelen.
 • Heeft een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

Competenties Fit- en Proper test

De toets van de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen is verankerd in de Woningwet door de zogenaamde fit- en proper test. In de AMvB bij de wet is opgenomen worden de volgende competenties genoemd, waaraan iedere bestuurder en commissaris moet voldoen:

 • Authenticiteit.
 • Besluitvaardig.
 • Integriteit en moreel besef.
 • Leiderschap.
 • Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Overtuigingskracht.
 • Resultaat- en klantgericht.
 • Samenwerkingsvermogen.
 • Vakinhoudelijke kennis en visie.
 • Zelfreflectie.

Diversiteit

Gelet op het streven naar een diverse samenstelling van de RvB, gaat voor Hof Wonen bijzondere interesse uit naar kandidaten met een biculturele achtergrond.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging voor deze functie valt onder de Wet Normering Topinkomens voor Woningcorporaties, bezoldigingsklasse H, afhankelijk van ervaring maximaal € 216.000 bruto per jaar. De hoogte van de uiteindelijke beloning is mede afhankelijk van de ervaring en achtergrond van de te benoemen kandidaat. Gelet op de situatie en achtergrond van de corporatie, hanteert Hof Wonen een gematigd beloningsbeleid voor RvC en Bestuurders. Dit betekent voor de Bestuurders een bezoldiging tot een maximum van 95% van de wettelijk toegestane beloning.

 

Procedure

 • Solliciteren: tot 11 juli.
 • Voorselectie door Diemen & Van Gestel: tussen 15 juli en 15 augustus.
 • Eerste gesprek met selectiecommissie: 2 september.
 • Eventueel verdiepend gesprek met selectiecommissie: 6 september.
 • Voorgenomen besluit tot benoeming: 6 september.
 • Assessment: 9 september.
 • Stijlentoets teamcomplementariteit: 12 september.
 • Inwinnen referenties, voorbereiding fit- en propertoets Aw: september.
 • Benoeming na positieve zienswijze Aw: oktober.
 • Benoeming per 1 januari 2023.

Solliciteren

Vestia laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergeeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 11 juli 2022 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993

Deel deze vacature