Voorzitter Raad van Commissarissen Kabelnoord, profiel openbaar bestuur en politiek- Dokkum

Governance,IT & Digitalisering,Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Commissarissen Kabelnoord, profiel openbaar bestuur en politiek- Dokkum

ervaren voorzitter – bestuurlijk netwerk – verbinder

Over Kabelnoord

Kabelnoord heeft als doel dat alle inwoners van Friesland zonder belemmering mee kunnen (blijven) doen aan de digitale samenleving en is aanbieder van internet, televisie en telefonie.

Aandeelhouders zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Ameland en Schiermonnikoog

In 2014 is Kabelnoord gestart met het vervangen van het COAX-netwerk voor een toekomstvast glasvezelnetwerk. Nu dit bijna volledig is voltooid, breekt er een nieuwe fase aan voor Kabelnoord waarbij de kracht van het glasvezelnetwerk steeds nadrukkelijker zal worden ingezet. De maatschappelijke (nuts-)functie van Kabelnoord wordt alom gewaardeerd. De doorontwikkeling van het bedrijf met een goed oog voor deze maatschappelijke functie in Friesland, is de opgave voor de komende jaren. .

Kabelnoord opereert voortdurend op het snijvlak van markt en overheid. Enerzijds domineert het nutskarakter van de organisatie, hetgeen eisen stelt aan de manier waarop Kabelnoord samenwerkt met haar klanten en zich profileert. Anderzijds vereisen de organisatiedoelen een bedrijfsmatige opstelling.

Profiel Raad van Commissarissen

Het toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen bestaande uit de voorzitter en twee leden. De Raad van Commissarissen is het in de statuten verankerd orgaan, dat belast is met het toezicht op de directie. De Raad van Commissarissen heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directie; toezicht en controle op de directie; toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie.  

De RvC opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Bij vervulling van vacatures streeft de Raad na dat de leden gezamenlijk de verschillende aandachtsgebieden voldoende bestrijken.

Dit houdt in dat kennis van/ervaring op de volgende terreinen in het collectief van de RvC belegd moet zijn:

 • financiën, economie en administratieve processen
 • strategie
 • risicomanagement
 • technische infrastructuur
 • IT en digitalisering
 • dienstverleningsconcepten en consumentenmarketing
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • publiek bestuur op gemeente-, provincie- en/ of rijksniveau

Algemene profieleisen commissarissen

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

 • integriteit;
 • het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de directie;
 • een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende stakeholders;
 • bewustzijn van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven;
 • affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders;
 • een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek;
 • analytisch en kritisch maar oplossingsgericht;
 • voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen;
 • bereid om periodiek te worden beoordeeld;
 • bereid om – indien nodig – inwerk en opleidingsprogramma’s te volgen.

Vanwege het aftreden van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, wordt gezocht naar zijn opvolger (v/m), die qua kennis, ervaring, achtergrond en competenties de juiste aanvulling vormt op de twee collega – leden van de RvC.

De functie Voorzitter Raad van Commissarissen

De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Commissarissen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de Statuten, Wet- en Regelgeving en het Reglement van de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter:

 1. stelt de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen vast en zit deze voor;
 2. voert overleg met door de Raad van Commissarissen benoemde externe adviseurs;
 3. treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen;
 4. is voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders en heeft regelmatig overleg met het Bestuur; en
 5. treedt op als voorzitter van de Algemene Vergadering en zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

De Voorzitter ziet erop toe dat:

 1. de contacten van de Raad van Commissarissen met het Bestuur en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen;
 2. de Raad van Commissarissen een Vicevoorzitter kiest;
 3. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 4. Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 5. de Raad van Commissarissen naar behoren functioneert;
 6. de Bestuurder en individuele Commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren, mede in aanmerking genomen de profielschets en de individuele profielschetsen voor de Bestuurder en Commissarissen;
 7. de Commissarissen en de Bestuurder hun introductieprogramma volgen;
 8. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de Vennootschap verbonden Onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
 9. effectieve communicatie met Aandeelhouders plaats kan vinden; en
 10. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

 

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die:

 • beschikt over een breed bestuurlijk netwerk;
 • ervaring heeft in en affiniteit met de mentaliteit en cultuur van een plattelandsregio;
 • kennis heeft van of ervaring heeft in de politiek;
 • begrip heeft van en ervaring met het type overwegingen en beslissingsprocessen van overheden en zo mogelijk overheidsnutsbedrijven;
 • ervaring heeft met bedrijven of het bedrijfsleven;
 • gevoel heeft bij het publiek/privaat ondernemen en daar een gewaardeerde balans in weet te bewaren;
 • ruime ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder;
 • over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een relevant en breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk beschikt;
 • uitgebreide kennis heeft van (corporate) governance-vraagstukken;
 • besluit- en onderhandelingsvaardig is en over uitstekende voorzittersvaardigheden beschikt (bindend, overtuigend, tegelijk voldoende ruimte latend aan individuele leden);
 • kan optreden als gespreks- en sparringpartner van de bestuurder, zowel voor inhoudelijke thema’s als voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • een functionele relatie met de bestuurder kan onderhouden gebaseerd op transparantie en vertrouwen, concrete feedback kan geven over gedrag en prestaties, inspireert en tegelijk gepaste afstand weet te houden;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om de voorzitterstaak goed te kunnen vervullen en indien nodig Kabelnoord extern, samen met de bestuurder, te vertegenwoordigen.

Competenties

 • Positief kritische instelling.
 • Kan de raad in haar overwegingen uitdagen.
 • Combinatie van zakelijk-inhoudelijk en verbindend.
 • Degelijk en zorgvuldig.
 • Bestuurlijk sensitief.

Diversiteit

Gezien de man-vrouwverhouding in de Governance structuur van Kabelnoord, gaat bij werving de voorkeur uit naar een vrouw.

Tijdsbeslag en vergoeding

 Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 8 per jaar. Daarnaast is er 2 keer per jaar een vergadering met de aandeelhouders en 1 keer per jaar een strategiebijeenkomst samen met bestuurder en managementteam. De voorzitter heeft daarnaast met regelmaat overleg met de bestuurder en aandeelhouders. De vergoeding bedraagt € 16.500 per jaar, exclusief reiskostenvergoeding en eventuele andersoortige kosten.

Procedure

De leden RvC worden op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Belangrijke stappen en data zijn:

  • Solliciteren: tot 25 september
  • Uitsluitsel met betrekking tot de sollicitatie: 28 september
  • Voorselectiegesprek met Diemen & Van Gestel: tussen 29 september en 13 oktober
  • Uitsluitsel m.b.t. gesprek met de selectiecommissie: 18 oktober
  • Gesprek met selectiecommissie: 6 november
  • Eventueel verdiepend gesprek: 17 november
  • Inwinnen referenties, VOG, integriteitscreening: eind november
  • Besluit RvC tot voordracht aan AvA: eind november/begin december
  • Benoeming commissaris door AvA: 15 december
  • Start Voorzitter RvC: januari 2024

Solliciteren

Kabelnoord laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 25 september 2023 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.  

Deel deze vacature