Voorzitter Raad van Commissarissen – Woningcorporatie Padua – Noordwijkerhout

Raad van Commissarissen, Woningcorporaties

Voorzitter Raad van Commissarissen – Woningcorporatie Padua – Noordwijkerhout

De organisatie

Woningstichting Sint Antonius van Padua, kortweg  Padua,  is een woningcorporatie in de gemeente Noordwijk met circa 2.000 eenheden gelegen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Beide kernen liggen midden in de bollenstreek en kennen een rijk verenigingsleven. Padua zet zich in voor betaalbare en kwalitatieve woonruimte voor hen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. De corporatie bestaat dit jaar 105 jaar, is sterk lokaal verankerd en nauw betrokken bij haar bewoners. De bewoner staat altijd centraal. Betrokken, betrouwbaar en laagdrempelig zijn kenmerkende woorden voor Padua. De corporatie loopt op diverse fronten in prestaties vooruit op de landelijke trends, zoals in de verduurzaming van het vastgoed (gemiddeld label A).

De visie van Padua luidt: “Padua biedt woningen aan mensen met een laag of middeninkomen. Daarnaast zijn we er voor huurders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met onze huurders zoeken we slimme en praktische oplossingen om hun gewilde woongeluk te realiseren.

Met lef zoeken we naar wat we samen met onze partners kunnen bereiken, waarbij we de grens opzoeken als dat nodig is. Ruimte voor het onverwachte is ons vertrekpunt; de vraag die we nu nog niet kennen. Wij gaan de uitdaging aan!”

Drieëntwintig betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in voor goede woningen en een prettige leefomgeving voor jong en oud. Als kleine organisatie is Padua in staat om snel en wendbaar in te spelen op de vragen van de huurders. De medewerkers werken volgens de volgende kernwaarden: “sociaal, betrokken en vindingrijke doeners”.

Sinds mei 2022 geeft directeur-bestuurder Anneke Allewijn leiding aan de organisatie. Padua investeert in samenwerking met diverse partijen op de huisvestings- en zorgmarkt.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (= RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC is klankbord (gevraagd en ongevraagd), toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvC biedt met haar kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor de bestuurder en de corporatie.
De RvC ziet erop toe dat de corporatie zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren. De RvC hecht waarde aan een diverse en evenwichtige samenstelling, wil een multi-disciplinair team zijn. De RvC-leden zijn ervaren professionals met elk een eigen expertise en  een grote betrokkenheid bij de maatschappelijke opgave van Padua.

De sfeer in de RvC is informeel en open. De RvC stelt zich vanuit vertrouwen constructief-kritisch op naar de bestuurder en de organisatie. De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (= VTW).
Vanwege het op termijn ontstaan van een vacature, zoekt de RvC een 

VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN

De nieuwe voorzitter:

 • Is een ‘natuurlijk leider’, bereidt de RvC-vergaderingen voor, organiseert collegiale besluitvorming met ruimte voor ieder RvC-lid, heeft aandacht voor de stakeholders.
 • Is eerste aanspreekpunt voor de RvC en de bestuurder.
 • Organiseert de rollen van de RvC vanuit een (gedeelde) visie: constructief-kritische toezichthouder vanuit vertrouwen, professioneel klankbord voor de bestuurder (gevraagd en ongevraagd) en werkgever van de bestuurder met oog voor de ‘harde en de zachte’ kant.

Dit verwacht de RvC van de nieuwe voorzitter: 

 • Heeft ervaring als voorzitter in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol, een eigentijdse visie op toezichthouden en goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Verbindend leider met strategisch inzicht, een onafhankelijke, kritische houding en een op dialoog gerichte stijl.
 • Empathisch, prettig in de omgang, toegankelijk, belangstellend en interpersoonlijke sensitief.
 • Hart voor de volkshuisvesting, bekend met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie.
 • Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken).
 • Kennis van en/of ervaring in het maatschappelijk en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.
 • Binding met de regio is een pre.
 • Is evenwichtig en heeft natuurlijk gezag, vervult waar nodig op natuurlijke wijze de ambassadeursrol, in afstemming met de bestuurder.
 • Een breed netwerk dat zij/hij onderhoudt ten dienste van de corporatie.
 • Levenservaring, wijsheid en gevoel voor humor.

Meer informatie met betrekking tot de RvC vind je op de website van Padua, klik hier.

Daarnaast noemt de VTW een aantal competenties waarover een commissaris moet beschikken, gebaseerd op het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Meer informatie vind je hier.

Bezoldiging 

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 10 oktober via de website van Diemen & Van Gestel  toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 • Sluitingstermijn van de vacature 11 oktober.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 16 tot en met 27 oktober.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 10 november.
 • Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 24 november.
 • Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: begin december.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: april 2024.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

Deel deze vacature