Algemene voorwaarden van Diemen & Van Gestel m.b.t. masterclasses/trainingen/events

Artikel 1. Definities
a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Diemen & Van Gestel een overeenkomst aangaat met betrekking tot deelname aan een training.
b. Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Diemen & Van Gestel tot stand gekomen overeenkomst betreffende deelname van de Opdrachtgever of deelnemers aan een masterclass/training/event.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een masterclass/training/event deelneemt.
d. Training: in deze algemene voorwaarden wordt waar gesproken wordt over ‘training’ bedoeld een training/cursus/workshop/masterclass/seminar of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden dan wel een door Diemen & Van Gestel georganiseerd event.
e. Open training: training waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven.
f. In company training: training die door Diemen & Van Gestel (uitsluitend) aan de Opdrachtgever wordt aangeboden, waaraan (een) deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie deelneemt/deelnemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever, zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een opdrachtgever rusten.
b. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3.a. of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4.b. impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
c. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training
a. Inschrijving voor de door Diemen & Van Gestel te verzorgen open training kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail/post/fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
b. Diemen & Van Gestel bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake in company training
a. Ter zake een in company training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Diemen & Van Gestel.
b. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in company training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
c. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Diemen & Van Gestel is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.
d. Offertes van Diemen & Van Gestel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

Artikel 5. Prijzen van open training
a. Bij inschrijving gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente informatie die door Diemen & Van Gestel is gegeven.
b. Bij aanmelding voor een training door middel van het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
c. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
d. In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
e. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
f. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van in company training
a. De prijs van een training die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
b. De geoffreerde prijs van een training is exclusief reis-, verblijf- en materiaalkosten; exclusief de kosten van de eventuele huur van (audiovisuele) apparatuur; exclusief de huur van de accommodatie; exclusief kosten verbonden aan de inzet van derden, zoals trainingsacteurs, tenzij anders is vermeld.
c. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
d. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
a. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Diemen & Van Gestel een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
b. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Diemen & Van Gestel aangewezen bank- of girorekening (open training via Ideal; in company training via Ideal of bankoverschrijving).
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid b. van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2,5% per maand, berekend over het
openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
d. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Diemen & Van Gestel voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te
vorderen bedrag, met een minimum van € 250.
e. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de prijs van de training door Diemen & Van Gestel is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Annulering en wijziging data in company training door de opdrachtgever
a. Annulering van een in company training dient schriftelijk te geschieden. 
b. In geval van een annulering van een in company training is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Diemen & Van Gestel verschuldigd, indien deze tussen de datum van de in lid a. bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan vier weken, de dag van de
schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
c. Ingeval van annulering van een in company training binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering is de opdrachtgever de overeengekomen prijs aan Diemen & Van Gestel verschuldigd.
d. Kosten die Diemen & Van Gestel aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeval van annulering aan de opdrachtgever in rekening gebracht. e. Wijziging in de data en/of de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met Diemen & Van Gestel overeengekomen te worden.

Artikel 9. Annulering en wijziging van deelname open training door de opdrachtgever
a. Annulering van open inschrijvingen dient schriftelijk te geschieden.
b. In geval van annulering is de opdrachtgever:
– de overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering tot vier weken voor de
overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst;
– de volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering binnen vier weken voor
de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst en heeft de opdrachtgever
geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
c. Bij de toepassing van lid b. van dit artikel wordt de dag van verzending van de in lid a. bedoelde schriftelijke mededeling en de overeengekomen dag van de overeenkomst niet meegerekend.

Artikel 10. Verhindering van de deelnemer
Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een ander mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij Diemen & Van Gestel. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd, tenzij kosten zijn gemaakt die verbonden zijn aan de persoon van de deelnemer, zoals kosten voor een persoonlijkheidstest.

Artikel 11. Annulering door Diemen & Van Gestel
Diemen & Van Gestel behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Diemen & Van Gestel zal het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Diemen & Van Gestel de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

a. Diemen & Van Gestel is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Diemen & Van Gestel of de annulering van de overeenkomst door Diemen & Van Gestel, tenzij aan Diemen & Van Gestel opzet of grove schuld kan worden verweten.
b. Diemen & Van Gestel is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Diemen & Van Gestel.
c. Indien Diemen & Van Gestel op enig moment ondanks het bepaalde in lid a. wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
d. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door werknemer(s) van Diemen & Van Gestel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich Diemen & Van Gestel te vrijwaren voor aanspraken van die werknemer(s).
e. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid, dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
a. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever voor zover dat bij overeenkomst is bepaald.
b. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Diemen & Van Gestel voorbehouden.
c. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Diemen & Van Gestel is de opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
Diemen & Van Gestel is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame
a. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van Diemen & Van Gestel. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
b. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid a. vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

a. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Diemen & Van Gestel en overeenkomsten tussen Diemen & Van Gestel en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.