2 leden RvT- De Groeiling- Gouda: Onderwijskundig profiel en Financieel-economisch profiel

Governance, Onderwijs, Raad van Toezicht

2 leden RvT- De Groeiling- Gouda: Onderwijskundig profiel en Financieel-economisch profiel

Voor De Groeiling, de organisatie voor kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs in Gouda en omgeving, zoeken wij twee leden van de Raad van Toezicht:

 1. Onderwijskundig profiel
 2. Financieel-economisch profiel
De organisatie

Op 22 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs verzorgt De Groeiling voor ruim 5.000 leerlingen primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag. In een ontspannen, plezierige sfeer zetten zo’n 500 medewerkers zich dagelijks in om ieder kind de best passende, meest uitdagende en veilige leeromgeving te bieden.

Je komt De Groeiling tegen in zeven gemeenten: Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Er wordt intensief samengewerkt met diverse regionale samenwerkingspartners in drie samenwerkingsverbanden: Passenderwijs, Rijnstreek en Primair Onderwijs Midden Holland. De Groeiling stelt zich hier graag ondernemend in op, vanuit het belang van de leerling.
Leerlingen, medewerkers en scholen worden ondersteund bij de invulling van passend en kwalitatief goed onderwijs, een optimale zorgstructuur en de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

De missie van De Groeiling luidt: “Kinderen laten ontdekken wie zij zijn en hen helpen doelen te bereiken, door persoonlijke en gezamenlijke groei.”

De Groeiling is financieel gezond en kent een stabiele, professionele organisatie.

De Groeiling wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (= CvB). Het CvB en de scholen worden ondersteund door een bestuursbureau met diverse beleidsafdelingen.
De Raad van Toezicht (= RvT) houdt toezicht op het CvB.

Iedere Groeilingschool heeft een eigen medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en medewerkers. De Groeiling als geheel werkt met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De Raad van Toezicht

De RvT houdt integraal toezicht op de kwaliteit van het bestuur en het geboden onderwijs, is werkgever van het CvB en gevraagd en ongevraagd klankbord/sparringpartner van het CvB.

De RvT vergadert plenair 6 maal per jaar in de avonduren. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, enkele informatie-, reflectie- en professionaliseringsbijeenkomsten en vindt er periodiek overleg plaats met de GMR.

De RvT is op zoek naar: 

TWEE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
1. Onderwijskundig profiel
2. Financieel-economisch profiel

Wij komen graag in contact met:
 1. Onderwijskundig profiel

Van deze toezichthouder wordt inbreng verwacht op vraagstukken op onderwijskundig gebied. De RvT zoekt een toezichthouder die:

 • beschikt over kennis van en ervaring met onderwijskunde/pedagogiek, de onderwijswereld en de ontwikkelingen hierin op bestuurlijk niveau, bij voorkeur binnen het PO;
 • in staat is als sparringpartner binnen de RvT en in relatie met het CvB waarde toe te voegen in strategische onderwijs-/pedagogische kwesties en ontwikkelingen;
 • zo mogelijk ervaring heeft met wet- en regelgeving in de (semi) publieke sector of onderwijssector.
 1. Financieel-economisch profiel

Van deze toezichthouder wordt inbreng verwacht op vraagstukken op financieel-economisch gebied. Het lid met het financieel-economische profiel:

 • heeft ruime kennis, deskundigheid en visie op financieel- economisch/bedrijfskundig gebied en ziet de grote lijnen van financiën. Heeft affiniteit met (vraagstukken omtrent) onderwijsfinanciering;
 • is op financieel vlak een sparringpartner voor het CvB. Binnen de RvT neem je zitting in de auditcommissie;
 • heeft kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een non-profit organisatie/onderwijsorganisatie;
 • een pre is kennis van vastgoed en/of IT/ICT.
 • Brengt kennis en ervaring mee en is in staat sparringpartner te zijn van het CvB over nieuwe (financieel-economische) ontwikkelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor De Groeiling.

De RvT wil bij de invulling van vacatures rekening houden met diversiteit in de samenleving qua geslacht, culturele en etnische achtergrond en leeftijd. Kandidaten die denken hieraan een bijdrage te kunnen leveren, worden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. 

Voor alle leden van de RvT gelden onder meer de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid en het functioneren van het CvB te beoordelen;
 • oog hebben voor de relatie tussen het CvB en de RvT en laat het CvB de ruimte voor onder meer innovatie;
 • in staat zijn een verbindende rol te vervullen en verschillende belangen op evenwichtige wijze in besluitvormingsprocessen te betrekken;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stelt;
 • open staan voor vernieuwende perspectieven met een verfrissende blik;
 • bekendheid met het werkgebied waarin De Groeiling actief is.
 • voldoende beschikbaarheid.
Aanbod

De bezoldiging van RvT-leden is volgens de WNT-beroepsregel en binnen de adviesrichtlijnen van VTOI-NVTK. De benoeming zal begin maart 2024 plaatsvinden. Conform de Code wordt een lid benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met één mogelijke herbenoeming van ten hoogste vier jaar.

Planning
 • Sluitingstermijn van de vacature is 28 januari 2024 middernacht.
 • Voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats tussen 29 januari en 10 februari 2024.
 • Op 29 februari 2024 vinden de selectiegesprekken met de selectiecommissie plaats.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: maart 2024.
Vragen?

De uitgebreide profielschets kun je hieronder downloaden. 
Eventuele vragen kun je stellen aan Wilbert de Kroon, bereikbaar via 0346-354 354.

Deel deze vacature