Voorzitter Raad van Toezicht – Krimpenerwaard College

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht – Krimpenerwaard College

Ervaren voorzitter – stevige teamspeler – verbinder

De organisatie

Het Krimpenerwaard College is een neutraal bijzondere school voor theoretisch, algemeen vormend onderwijs. De school heeft een streekfunctie met een breed aanbod. Er werken zo’n 115 personeelsleden (90 FTE).

Het bevoegd gezag wordt uitgeoefend door de Stichting Krimpenerwaard College. Het bestuur ligt in handen van een rector-bestuurder.  

De Stichting heeft een warme relatie met de oudervereniging Vereniging Krimpenerwaard College, waarbij nagenoeg alle ouders zijn aangesloten.

De school heeft een kleine 1000 leerlingen. De meesten komen uit Krimpen aan den IJssel, waar de school een marktaandeel van 31% heeft.

De school heeft afdelingen voor VMBO (g)tl, HAVO en VWO (atheneum en gymnasium).

De leerling-resultaten liggen doorgaans op of boven het landelijke gemiddelde van vergelijkbare VO-scholen. De kwaliteit van het onderwijs is op orde.

Onderwijsvisie

De school wil haar leerlingen een brede vorming bieden, zowel qua kennis als qua persoonlijke ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen kennis en vaardigheden. Aan de leerlingen wordt ruimte geboden voor individuele ontwikkeling binnen een duidelijke structuur.

De gewenste benadering van de leerlingen is positief, stimulerend, activerend en coachend. Leerlingen worden stapsgewijs naar meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces begeleid. De lessen moeten recht doen aan verschillen.

“We werken samen aan een kansrijke toekomst,” luidt de missie van het KC, vormgegeven langs vier leidende principes:

 • Zien en gezien worden.
 • Houvast bieden en ruimte laten.
 • Ruimte nemen en verantwoordelijkheid dragen.
 • In dialoog zijn en delen.

De regio Krimpenerwaard kent een lichte demografische krimp. Er is behoefte aan een onderscheidend profiel en een duidelijke profilering van de school in de regio.

Raad van Toezicht (RvT)

Het Krimpenerwaard College kent sinds 2011 een Raad van Toezicht. Deze bestaat op dit moment uit 7 leden die qua achtergrond, kennis en ervaring complementair zijn. Twee leden worden door de oudervereniging van de school, de Vereniging Krimpenerwaard College (VKC) en één lid door de Medezeggenschapsraad voorgedragen. 

De Raad heeft een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.

De RvT wil zijn taken en verantwoordelijkheden vanuit gedeelde waarden vormgeven. Belangrijk daarbij zijn respect, openheid, degelijkheid en oog voor traditie. De opstelling van de leden is proactief en de relatie met de bestuurder wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen.

De RvT houdt toezicht op basis van vastgestelde criteria die zowel gericht zijn op het realiseren van doelstellingen, als op de wijze waarop die doelen worden bereikt.

De RvT kiest een proactieve instelling: zorgt (ook) voor zijn eigen informatievoorziening en professionalisering, bepaalt zijn eigen agenda en houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van bestuur en organisatie.

 De RvT streeft ernaar door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde te hebben voor de organisatie.

De RvT neemt de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als uitgangspunt voor zijn handelen.

 

Aandachtsgebieden RvT

De Raad dient qua achtergrond, kennis en ervaring zodanig te zijn samengesteld dat hij als geheel toegerust is om zijn taken professioneel te kunnen vervullen. De leden zijn weliswaar integraal verantwoordelijk, dat sluit het benoemen en verdelen van aandachtsgebieden op grond van hun achtergrond, kennis en ervaring van de leden echter niet uit.

In de RvT zijn op dit moment de volgende competentie- en aandachtsgebieden vertegenwoordigd:

 • Financiën en risicomanagement.
 • Personeel en organisatie.
 • Onderwijs, kwaliteit en identiteit.

De functie van voorzitter van de Raad is op dit moment vacant. De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht.

Voorzitter Raad van Toezicht

Algemene functie-eisen RvT leden

Een aantal functie-eisen geldt voor alle RvT leden:

 • Affiniteit met onderwijs(beleid).
 • Analytisch vermogen om zich ten aanzien van complexe strategische vraagstukken snel een onafhankelijk oordeel te vormen.
 • Een onafhankelijke opstelling, vrij van last en ruggenspraak, zowel ten opzichte van de school/bestuurder als ten opzichte van elkaar.
 • Een kritisch constructieve houding ten opzichte van de bestuurder (“critical friend”).
 • Het vermogen en de bereidheid om in teamverband te functioneren, gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en een bijdrage te leveren aan een open, kritisch werkklimaat.
 • Het vermogen de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en waar nodig bij te stellen.
 • Voldoende beschikbaarheid om aan de vergaderingen en overige activiteiten uit de jaaragenda deel te kunnen nemen.
 • Het vermogen de bestuurder te inspireren en te motiveren.
 • Bekendheid met de beginselen van goed bestuur en de bereidheid deze na te leven en te bewaken.

Wat breng jij mee?

Functie-eisen voorzitter RvT
De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces en de besluitvorming binnen de RvT op een professionele wijze te kunnen leiden. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de rector/bestuurder. De voorzitter stimuleert het juist invullen van de rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord.

Voor de voorzitter gelden de volgende specifieke functie-eisen:

 • Het vermogen om de samenwerking binnen de RvT en met de bestuurder constructief en in een goede sfeer te laten plaatsvinden.
 • Het vermogen de RvT als team te laten functioneren – onverlet de eigen verantwoordelijkheid van elk lid van de Raad – en de RvT-leden te coachen in hun toezichthoudende rol.
 • Aandacht voor interne en extern communiceren van de kernwaarden en de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
 • Integrerende en samenwerkingsgerichte kwaliteiten, bruggenbouwer, kunnen omgaan met belangentegenstellingen.
 • Gevoel voor verhoudingen, contactuele en communicatieve vaardigheden en humor heeft.
 • Visie op de taak en de rol van werkgever en het vermogen deze in praktijk te brengen.
 • Natuurlijk gezag om de toezichthoudende activiteiten te regisseren en te (laten) evalueren.
 • Bij voorkeur nog actief participerend op de arbeidsmarkt.
 • Ruime beschikbaarheid.

Ingangsdatum

De beoogde benoeming van de voorzitter van de RvT vindt plaats per 1 april of zoveel eerder als mogelijk. Conform de Code wordt de voorzitter benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met één mogelijke herbenoeming.

Procedure

 • Solliciteren is mogelijk tot 14 februari (tot en met week 6).
 • Oriënterende gesprekken bij Diemen & Van Gestel vinden plaats in week 7 en/of 8.
 • In week 10 of 11 vindt de eerste ronde sollicitatiegesprekken plaats.
 • Verdiepende selectiegesprekken volgen in week 11 of 12.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: 1 april (week 13)

Solliciteren

Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je vóór 14 februari 2022 versturen versturen aan drs. Wilbert de Kroon, directeur Diemen en van Gestel. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

Deel deze vacature