Voorzitter Raad van Toezicht (v/m) – Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) – Utrecht

Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht (v/m) – Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) – Utrecht

ervaren voorzitter – statuur – groot netwerk – volkshuisvesting

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

SVWN geeft inzicht in het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. SVWN is in 2009 opgericht door Aedes, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als een initiatief van de sector. Met een goed functionerend visitatiestelsel zorgt SVWN ervoor dat woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties kunnen laten zien, verantwoorden en verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en beheert SVWN de visitatiemethodiek en wordt -met accreditaties- toegezien op de kwaliteit van de uitgevoerde visitaties. Voor meer informatie: www.svwn.nl

Vanwege vertrek van de huidig voorzitter, de heer Ir. Staf Depla, ontstaat de vacature voor een voorzitter Raad van Toezicht.

Organisatieprofiel

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de kwaliteit, ontwikkeling en de borging van de visitatiemethodiek en het uitvoerend stelsel te garanderen. Deze visitatiemethodiek biedt woningcorporaties de gelegenheid op een eenduidige manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over hun prestaties. De activiteiten van de stichting bestaan uit:

 • bewaken, ontwikkelen en borgen van de visitatiemethodiek;
 • accrediteren van bureaus die de visitaties uitvoeren;
 • publiceren en methodisch toetsen van visitatierapporten;
 • uitdragen van kennis over visitaties bij corporaties en hun stakeholders (m.n. gemeenten en huurders).

De Stichting is opgericht in 2009 en bestaat uit een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en een kleine, flexibele werkorganisatie. Een College van Deskundigen adviseert over de visitatiemethodiek en de toepassing daarvan.

De bestaansgrond van de Stichting is gelegen in haar onafhankelijke positie als houder en ontwikkelaar van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie als dé visitatiemethodiek voor woningcorporaties en bewaker van de kwaliteit van de uitvoering. De Stichting is op 29 juni 2015 door de minister van Wonen en Rijksdienst aangewezen als onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor het visitatiestelsel zoals bedoeld in artikel 53a van de Woningwet. Volgens diezelfde wet is sinds 1 juli 2015 een vierjaarlijkse visitatie volgens de erkende methodiek als verantwoordingsinstrument voor het maatschappelijk presteren van corporaties verplicht.

SVWN heeft voor één van haar taken (accreditatie van visiterende bureaus) een zbo-status (lichtste regime, privaatrechtelijk ‘deeltijd-zbo’).

Ontwikkelingen

Met de introductie van de nieuwe ‘visitatiemethodiek 7’ in 2023, is het uitgangspunt dat visitatie de corporaties toegevoegde waarde biedt en dat de invloed van huurders vergroot wordt. Methodiek 7 zal meer ruimte geven aan de visiterende bureaus en de woningcorporaties om in gesprek te gaan met hun huurders, gemeenten en alle andere organisaties om de corporaties heen over samenwerking en ontwikkeling. Zo helpt de visitatie in het reflecteren en het lerend vermogen en daarmee op het effectief uitvoeren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke taak van de woningcorporaties.

SVWN blijft het visitatiestelsel bewaken en beheert een kennisbank die verder benut zal worden.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en fungeert daarnaast als werkgever van, en klankbord voor de directeur-bestuurder. Tot de statutaire bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren onder meer de goedkeuring van de jaarstukken, de beleidsplannen en de begroting, het goedkeuren van de tarieven die aan woningcorporaties in rekening worden gebracht en het goedkeuren van wijzigingen of aanvullingen in de visitatiemethodiek.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, uitgaande van een pluriforme samenstelling naar deskundigheden en persoonlijke vaardigheden, zoals omschreven in de bijgevoegde algemene profielschets van de Raad van Toezicht. Vier van de vijf leden worden benoemd op voordracht van de oprichters, maar zij dienen qua persoon en persoonlijke achtergronden onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak te kunnen functioneren. De voorzitter wordt niet benoemd op voordracht van een van de oprichters.

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • De heer Ir. Staf Depla, onafhankelijk voorzitter
 • Mevrouw Drs. Sabine Muijrers MMC (voordracht Aedes)
 • De heer Nathan Stukker MSc (voordracht VNG)
 • De heer Drs. Steve Smit (voordracht Woonbond)
 • De heer Drs. Bas van der Velde (voordracht VTW)

De functie van voorzitter Raad van Toezicht

De beoogd voorzitter dient te beschikken over een profiel dat complementair is aan de overige leden van de Raad van Toezicht en over de capaciteiten om de rol van voorzitter te vervullen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de beoordeling van de directeur.

 

SVWN

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die:

 • ruime bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als bestuurder of toezichthouder in een publieke of maatschappelijke organisatie;
 • over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een groot, relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk beschikt, in elk geval op nationaal niveau en bij voorkeur ook in de kring van woningcorporaties;
 • de weg weet in de Haagse politiek-bestuurlijke omgeving;
 • een duidelijke visie heeft op de rol van maatschappelijke organisaties, de functie van visitatie als verantwoordings- en leerinstrument daarbij en de positionering van de stichting;
 • beschikt over kennis van het stelsel, de volkshuisvesting en het actuele maatschappelijke krachtenveld waarbinnen woningcorporaties opereren, op zijn minst over de vaardigheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven;
 • uitgebreide kennis heeft van (corporate) governance-vraagstukken;
 • besluit- en onderhandelingsvaardig is en over uitstekende voorzittersvaardigheden beschikt (bindend, overtuigend, tegelijk voldoende ruimte latend aan individuele leden);
 • kan optreden als gespreks- en sparringpartner van de directeur-bestuurder, zowel voor inhoudelijke thema’s als voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • een functionele relatie met de directeur-bestuurder kan onderhouden gebaseerd op transparantie en vertrouwen, concrete feedback kan geven over gedrag en prestaties, inspireert en tegelijk gepaste afstand weet te houden;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om de voorzitterstaak goed te kunnen vervullen en indien nodig de stichting extern, samen met de directeur-bestuurder, te vertegenwoordigen.

Onverenigbaarheden

In verband met de vereiste onafhankelijke positie is deze functie niet verenigbaar met een betaalde of onbetaalde functie bij één of meer van de volgende organisaties:

 • woningcorporaties.
 • geaccrediteerde bureaus.
 • oprichtende partijen van SVWN.

Algemene functie-eisen

 • Academisch niveau.
 • Gedegen kennis van de sector volkshuisvesting en woningcorporaties.
 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Tijdsbeslag en vergoeding

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. De geschatte tijdsbesteding voor de voorzitter bedraagt 80 uur per jaar (vijf RvT vergaderingen, een oprichtersoverleg, regelmatig overleg met de directeur-bestuurder en een enkele keer externe representatie).

Voor 2023 is de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Toezicht op jaarbasis € 7.500,- exclusief een onkosten- en reisvergoeding.

Procedure

 

 • Voorselectie Diemen & Van Gestel 
 • Eerste selectiegesprekken selectiecommissie: medio maart
 • Tweede (verdiepende-) gesprekken met selectiecommissie: medio maart
 • Klikgesprek RvT
 • Inwinnen referenties
 • Benoeming door Raad van Toezicht
 • Start nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht: april/mei 2023

Informatie & solliciteren

SVWN laat zich in deze procedure ondersteunen door bureau Diemen & Van Gestel. Drs. Monique Brummans van Diemen & Van Gestel begeleidt de werving- en selectieprocedure.

Voor informatie: 0346-354354 of 06-50204993.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden.

Deel deze vacature