Voorzitter Raad van Toezicht – Flores Onderwijs – Arnhem

Governance, Onderwijs, Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht – Flores Onderwijs – Arnhem

De organisatie en de functie

Over Flores Onderwijs

Flores is een professionele organisatie met ambitieuze doelstellingen. Deze doelstellingen worden breed gedragen binnen de organisatie en dit biedt veel ruimte voor samenwerking en ontwikkeling. De cultuur is open en transparant en we zorgen goed voor elkaar.

Flores is een grote en dynamische organisatie met 33 scholen voor primair onderwijs die een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Flores staat goed bekend, biedt een breed palet aan onderwijs en is een betrouwbare speler en gesprekspartner in Arnhem; vernieuwend en initiërend.

Flores Onderwijs zet zich in om met goed, passend en eigentijds onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum gelijke kansen te bieden. Dat doen we, als onderwijsorganisatie op 38 locaties met 33 scholen (PO en SBO), 1.000  onderwijsprofessionals, 2 bestuurders en 1 stafbureau samen voor ruim 8.700 kinderen.

De Missie van Flores

Onze missie is om alle kinderen in Arnhem en omstreken gelijke kansen te bieden via goed onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van elk kind én onze samenleving. Flores weet hoe leren werkt. We houden van ons vak en maken ons samen sterk voor de visie ‘Ieder kind kan alles leren’. Binnen, maar ook buiten school. Daarom werken we samen met kinderen, ouders, educatieve en maatschappelijke partners aan ontwikkelkansen in de wijk. Want als je écht verder wil komen, heb je elkaar nodig. Het strategisch beleid, ‘De Expeditie’,  van Flores onderwijs staat ten dienste van de maatschappelijke opdracht van onze scholen, waarbij we uitgaan van onze visie op leren, de visie op leren organiseren, de visie op professionaliteit en de visie op veranderen.

Flores levert een positieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken als kansengelijkheid, inclusie en burgerschap. We ontwikkelen onszelf en ons vakgebied continu en volgen ontwikkelingen en mensen van binnen en buiten de organisatie.

Vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Alleen als we dat geloven kunnen we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.

Vanuit die overtuiging bereiden we al onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. We werken daarbij samen, op en vanuit onze 33 scholen. Met elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers, educatieve- en maatschappelijke partners. Samen creëren we een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan, in het klaslokaal en daarbuiten.

De 4 kernwaarden van waaruit Flores werkt zijn:

Een leven lang leren, van en met elkaar.

Onze scholen presteren goed – en elk jaar beter. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat komt doordat we van en met elkaar blijven leren. Elke dag opnieuw. In de klas, op school, online in onze leeromgeving, in de wijk, tijdens studiedagen en op de Flores Academie. Leerkrachten delen kennis en ervaringen in professionele leergemeenschappen (PLG) en leernetwerken. Directeuren houden elkaar scherp in de directeurenleerkringen (DLK). Zo werken we samen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling – en brengen we onze visie in praktijk.

Leven is het meervoud van lef!

Uitdagingen gaan we niet uit de weg – we pakken ze met beide handen aan. Flores denkt in kansen en mogelijkheden, niet in risico’s en belemmeringen. Dat zie je ook terug in onze ambitieuze missie en doelstellingen. Onze ambities brengen we ook in praktijk. We investeren in mensen, omdat we geloven in talent. En als jij het aandurft met ons – en gelooft dat jij en ieder kind alles kunnen leren – nemen we je graag mee op onze Expeditie.

Flores in the flow

We willen je stimuleren, uitdagen en enthousiasmeren. Flores heeft en geeft veel energie. Dat zie je terug in al onze activiteiten, maar merk je ook in gesprekken met alle medewerkers. Samen zetten we onze schouders onder het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum. Daar hebben we iedereen keihard bij nodig. Collega’s, ouders, partners in de wijk. En jou als toezichthouder dus ook!

Wij zijn nieuwsgierig naar jou!

Vanaf het eerste gesprek willen we weten wie je bent, wat je drijft en wat je in huis hebt. We willen weten wat je denkt en zijn benieuwd naar je kennis en ervaringen. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden. De leden worden in principe benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht kent drie commissies die de raad adviseren: de auditcommissie, de commissie onderwijs & kwaliteit en de remuneratiecommissie.

De huidige raad van toezicht bestaat uit volgende leden:

 • Peter van Dongen, voorzitter van de raad, tevens lid remuneratiecommissie
 • Ellen Kruize, vicevoorzitter van de raad, tevens voorzitter remuneratiecommissie
 • Han Dankaart, lid, tevens voorzitter auditcommissie
 • Sjoerd Smits, lid, tevens lid auditcommissie
 • Inge Wessels, lid, tevens voorzitter commissie onderwijs & kwaliteit

Vanwege het periodiek aftreden van Peter van Dongen per eind 2024 zijn wij op zoek naar zijn opvolger.

Raad van toezicht algemeen

De raad van toezicht fungeert als werkgever van het college van bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor het college van bestuur. Centraal staat het toezien op het strategisch beleid van de raad van bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Flores Onderwijs haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van het college van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:

 • De wijze waarop Flores Onderwijs invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie.
 • Realisatie van de strategie.
 • Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
 • Financiële verslaglegging.
 • Kwaliteit en de veiligheid van het onderwijs.
 • Naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met belanghebbenden, zoals leerlingen, ouders en werknemers.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en de maatschappelijke taken van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Ook dat zij de missie, visie en de ambities van de stichting onderschrijven.

De leden van de raad hebben daarnaast specifieke aandachtgebieden van waaruit zij expertise inbrengen in de raad. Dat zijn de aandachtsgebieden: onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en financiën, HRM en organisatieontwikkeling en vastgoed en financiën.

Diversiteit

Flores Onderwijs ambieert een samenstelling van een raad die een rijk palet aan expertise in huis heeft en tevens voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden heeft. Flores streeft binnen de raad naar een diversiteit die, mede gelet op de grote diversiteit aan kinderen, scholen, buurten en wijken, recht doet aan de pluriformiteit van de samenleving in de regio Arnhem. Flores Onderwijs opereert in een grote diversiteit aan buurten en wijken. De diversiteit van de bewoners reflecteert zich in de (multiculturele-)diversiteit aan kinderen binnen de scholen. Ook streeft de raad bij zijn samenstelling naar een goede man/vrouw verhouding.

Bij Flores Onderwijs mag je zeggen wat je vindt en zijn wie je bent. Flores Onderwijs sluit niemand uit. Flores Onderwijs gaat in gesprek met elkaar op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen die wij als mens hebben. Om elkaar te begrijpen en gezamenlijk te komen tot een antwoord, een idee of een oplossing. Dat vraagt van de leden van de raad van toezicht dat zij in staat zijn om diversiteit te herkennen, te waarderen en te benutten.

De raad vergadert zoveel mogelijk elke keer afwisselend op een van de scholen van Flores om gevoel en verbondenheid te ervaren met hetgeen zich afspeelt op de locaties en inzicht te krijgen in de opgaven van schooldirecteuren en personeel.

Competenties

De volgende competenties en inzet zien we graag bij alle leden van de raad van toezicht terug:

 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen bewaken.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
 • Diversiteit (h)erkennen, waarderen en benutten.
 • Open, nieuwsgierige en reflectieve houding.
 • Inzetten op positieve relaties in een veilig klimaat.
 • Goede communicatieve vaardigheden, helder en direct.
 • Evenwicht kunnen bewaren tussen toezicht en klankbord zijn en tussen distantie en betrokkenheid.
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek).
 • Kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
 • Kunnen inspireren en buiten de kaders kunnen denken.
 • Vanuit empathie en verbinding sparringpartner zijn voor het bestuur.
 • Teamspeler met gevoel voor humor.
 • Voldoende beschikbare tijd en commitment.

Profiel voorzitter raad van toezicht

Je hebt als bestuurder en als toezichthouder stevige ervaring opgedaan in een complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving. Je weet goed toezicht te houden op en advies te geven over de strategische positionering en organisatorische vormgeving van Flores Onderwijs en bent ervaren in effectief en efficiënt besturen en toezichthouden. Je kunt de relatie met interne en externe stakeholders op toezichthoudend niveau goed representeren. Je hebt kennis van onderwijs.

Je bent een gerespecteerde gesprekspartner voor het college van bestuur; een goede en prettige sparringpartner die zich bewust is van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de strategie van Flores Onderwijs.

Je hebt bij voorkeur meerdere van de volgende kenmerken:

 • Kennis van onderwijs.
 • Relevante bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe organisaties.
 • Ervaring in het leiden van verandertrajecten en met leiderschapsontwikkeling.
 • In staat om het ongezegde boven tafel te krijgen en blinde vlekken bespreekbaar te maken in vergaderingen.
 • Beschikt over verbindend vermogen. Open en ruimte creërend.
 • Menselijk en waarderend. Laagdrempelig.
 • In staat om de regels en procedures te vertalen naar begrijpelijke en praktische toepassing.
 • In staat (morele) dilemma’s te duiden en daarin te adviseren.
 • Een actieve en prettige samenwerkende stijl die door alle stakeholders wordt gewaardeerd.
 • Bruggenbouwer tussen de verschillende belangen en meningen.

Tijdsbeslag en vergoeding

Op jaarbasis vinden 5 tot 6 reguliere raad van toezicht vergaderingen plaats en diverse relevante (commissie)bijeenkomsten. Daarnaast heeft de voorzitter frequent contact met het college van bestuur en de bestuurssecretaris. Ook neemt de voorzitter 4 maal per jaar deel aan de raadsledenbijeenkomst van de gemeente Arnhem. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering tussen 120 en 180 uur per jaar.

Het betreft een toezichthoudende rol met een jaarlijkse vergoeding op basis van de criteria van de VTOI. Flores Onderwijs heeft hierbij gekozen voor enige matiging. Voor de voorzitter raad van toezicht bedraagt de vergoeding € 12.500 per jaar exclusief reis- en onkostenvergoedingen.

Onverenigbaarheden

Wellicht ten overvloede wijzen wij je op het feit dat personen die in dienst zijn van Flores Onderwijs of hun directe verwanten niet in aanmerking komen voor de functie, evenals ouders van wie de kinderen onderwijs volgen op een Flores Onderwijs-school, personen die zitting hebben in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en personen die betaalde diensten verrichten voor de organisatie of ambtenaar zijn in dienst van de gemeente waarin de stichting openbare scholen in stand houd. Zie voor een volledig overzicht de statuten (artikel 16) deze zijn vindbaar op de website www.floresonderwijs.nl

Procedure

 • Solliciteren tot 5 juni
 • Uitsluitsel via Diemen & Van Gestel: 12 juni
 • Voorselectiegesprekken bij Diemen & van Gestel: 21 juni – 10 juli
 • Uitsluitsel m.b.t. uitnodiging selectiegesprek bij Flores Onderwijs: 11 juli
 • Eerste selectiegesprek bij Flores Onderwijs: 5 september
 • Tweede (verdiepend)gesprek bij Flores Onderwijs: 9 september
 • Inwinnen referenties en aanvraag VOG
 • Benoeming: 1 november
 • Startdatum: 13 december

Voor eventuele vragen: 0346-354354

Deel deze vacature