Directeur-bestuurder – Woningstichting Ons Doel – Leiden

Governance, Raad van Bestuur, Woningcorporaties

Directeur-bestuurder – Woningstichting Ons Doel – Leiden

De organisatie en de functie

Over Ons Doel

Ons Doel is een ambitieuze en betrokken woningcorporatie met circa 3.050 verhuurbare eenheden in Leiden en Voorschoten. Bij Ons Doel werken circa 30 mensen. Ons Doel heeft een bijzonder karakter.

De ambities van Ons Doel zijn gedurfd en tegelijkertijd realistisch en sluiten aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. We geven mede vorm aan een inclusieve samenleving, voegen betaalbare en duurzame woningen toe en werken aan een CO2 neutrale woningvoorraad.  

De manier waarop wij werken komt tot uitdrukking in ons motto: ‘met elkaar voor elkaar’. 

 • ‘met elkaar’ dus samen met onze netwerkpartners en in co-creatie met onze huurders. 
 • ‘voor elkaar’ voor onze huurders en kwetsbare mensen in de samenleving. 
 • ‘met elkaar voor elkaar’ betekent dat we het samen voor elkaar krijgen, samen bereik je meer en een beter resultaat. 

Ons Doel is een toegankelijke en open organisatie. De betrokkenheid bij de organisatie en bij elkaar is groot. Ontwikkeling van de organisatie en medewerkers wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In kleine, samenwerkende teams hebben we functies op het gebied van Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering, Klantcontact & Dienstverlening en Staf. 

Het intern toezicht vindt plaats door een driehoofdige Raad van Commissarissen en de organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Ondernemingsraad is het medezeggenschapsorgaan. De huurdersbelangen worden vertegenwoordigd via Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD).

Ons Doel is een zelfstandige, financieel gezonde organisatie, die haar financiële ruimte maximaal inzet om maatschappelijke doelen te behalen.

Profiel directeur-bestuurder

Ons Doel zoekt een directeur-bestuurder die samen met de organisatie verder bouwt.

De directeur-bestuurder fungeert nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie en ademt in alles ‘met elkaar, voor elkaar’. Onderschrijft de ambities van Ons Doel en draagt deze uit. Werkt zoals Ons Doel het liefst te werk gaat: doelgericht, creatief, zelfbewust, maatschappelijk ondernemend, samenwerkend en in verbinding met de omgeving.

Heeft goed zicht op de kwaliteit van de organisatie en de benodigde competenties van managers en medewerkers. Handelt op basis van een gedeelde en gedragen visie, lef en ondernemerschap zonder financiële en bedrijfsmatige resultaten uit het oog te verliezen.

Signaleert relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en onderneemt de benodigde acties. Organiseert een optimale kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting. Borgt de huidige gezonde en open cultuur waar ruimte is om elkaar aan te spreken. Geeft sturing aan processen van organisatieontwikkeling en inrichtingsvraagstukken. Zorgt dat periodieke verantwoording en governance op orde zijn. Blijft werken aan een transparante en constructieve relatie met belangrijke stakeholders. Legt frequent en op transparante wijze verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Behaalt de vastgestelde prestatieafspraken. Heeft gevoel voor goed bestuur en bestuurlijke verhoudingen. Continueert de open communicatie- en overlegstructuur binnen de organisatie. Geeft kundig invulling aan medezeggenschap door medewerkers en inspraak en overleg met huurders. Geeft ruimte voor andere meningen en tegenspraak. Is een prettige en stevige gesprekspartner, zowel intern als extern. Is politiek en bestuurlijk sensitief. Ziet en benut kansen in de markt/ in de regio en blijft het netwerk van Ons Doel verstevigen.

We zoeken een directeur-bestuurder die:

 • in dialoog met de RvC, management, medewerkers en huurders een gedeelde en gedragen visie kan ontwikkelen op de positie van Ons Doel in haar maatschappelijke en regionale context;
 • het ondernemingsplan en de ambities van Ons Doel op inspirerende wijze en in goede samenwerking met alle betrokkenen verder weet te brengen;
 • de juiste balans weet te vinden tussen het hogere volkshuisvestelijke doel, de ambities van Ons Doel en wat de organisatie aan kan;
 • gemakkelijk kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Ons Doel in externe contacten op een representatieve, zakelijke en enthousiasmerende wijze weet te vertegenwoordigen;
 • Goed kan opereren in teamverband;
 • In staat is om leiding en ruimte te geven aan professionals.

In basis wordt van de directeur-bestuurder het volgende verwacht:

 • Begrijpt het veld van de woningcorporaties, vindt het interessant en kan daarin effectief
 • Sensitief en waarderend voor de huurder en voor de Leidse cultuur.
 • Respectvol en borgend naar wat is opgebouwd.
 • Een goed oog voor diversiteit en inclusiviteit.
 • Een oorspronkelijk denker met durf, visie én realisatiekracht.
 • Inspirerend, sociaal en verbindend
 • Laagdrempelig; benaderbaar.

Ervaring en achtergrond

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een bestuurlijke functie.
 • Bedreven op het vlak van ondernemend en persoonsgericht leiderschap.
 • Ervaring met gedragen strategieontwikkeling.
 • Visie op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Gevoel voor het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld waarin Ons Doel opereert. Daarbinnen een ervaren netwerker.
 • Kennis van projectontwikkeling/bouw.
 • Ervaring in de corporatiesector is een pré maar geen vereiste. Wel aantoonbare affiniteit.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd volgens de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT) en is ingeschaald in Klasse E. Het bruto jaarinkomen all-in bedraagt maximaal € 170.000. In beginsel geldt een aanstelling voor een bestuursperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Het is wenselijk dat de nieuwe directeur-bestuurder zich voor langere tijd kan verbinden aan de organisatie. Dit uiteraard bij goed functioneren. Een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties is voorwaarde voor benoeming.

Procedure 

 • Responstermijn: tot 4 april
 • Voorselectiegesprekken uitgenodigde kandidaten bij Diemen & Van Gestel: tot 26 april
 • Uitsluitsel m.b.t. het vervolg: 3 mei
 • Eerste selectiegesprekken bij Ons Doel: 17 mei
 • Verdiepend gesprek/ presentatie laatste 2 laatste kandidaten: 29 mei
 • Inwinnen referenties
 • Voorgenomen besluit tot benoeming: 17 juni
 • Voorbereiding fit- en proper toets: 17 – 24 juni
 • Aw traject: tot uiterlijk eind augustus
 • Definitief benoemingsbesluit: eind augustus
 • Start nieuwe bestuurder: 1 november

Het invullen van digitale vragenlijsten over werk-/leiderschapsstijl en persoonlijkheidskenmerken, danwel het afleggen van een volledig assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

Een uitgebreide profielschets kunt u hieronder downloaden.

Voor eventuele vragen: 0346-354354

Deel deze vacature