Manager Bedrijfsvoering/ Concerncontroller – ACV – Ede

Financieel, IT & Digitalisering, Management

Manager Bedrijfsvoering/ Concerncontroller – ACV – Ede

Organisatie en de functie

Over ACV Groep

ACV is de vertrouwde dienstverlener in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal, Renkum, Renswoude en Scherpenzeel.  ACV is in 1999 ontstaan na samenvoeging van de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen in één organisatie: Afvalcombinatie De Vallei. Later zijn ook Renkum (2001), Veenendaal (2008) Renswoude (2020) en Scherpenzeel (2024) toegetreden.

De missie van ACV: “ACV Groep is de regionale samenwerkingspartner van aandeelhoudende gemeenten en haar inwoners en bedrijven, voor duurzame uitvoering van grondstoffenbeheer, beheer van de openbare ruimte en kringloopactiviteiten.

Als zelfstandig opererend bedrijf richt ACV zich vooral op de uitvoering van:

 • Grondstoffenbeheer, zoals inzameling en scheiden van afval;
 • Beheer van de openbare ruimte, zoals straatreiniging, gladheidsbestrijding, kolkenreiniging, groenonderhoud en plaagdierbestrijding;
 • Activiteiten op gebied van circulariteit waarbij waarde wordt toegevoegd.

Als gevolg van de aanscherpende wet- en regelgeving rond onder meer milieubeheer vallen ook thema’s als duurzaamheid en milieuprestaties binnen de scope.

Tot ACV NV behoren drie (dochter) ondernemingen:

 • ACV Gemeenten BV – verzorgt de opdrachten van de deelnemende gemeenten;
 • ACV Bedrijven BV – verzorgt de commerciële activiteiten binnen haar verzorgingsgebied;
 • Stichting Restore Kringloop (Restore) – verzorgt circulaire activiteiten door waarde toe te voegen. Restore is ook een belangrijke regionale werkgever voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

ACV neemt daarnaast deel in verschillende vennootschappen: Road2Work (25%, ontmanteling elektronica), BV Afvaloverslag (50%, overslag en transport). In totaal biedt ACV werk aan meer dan 250 medewerkers en vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt circa € 40 miljoen. De organisatie heeft haar hoofdvestiging in Ede.

ACV streeft naar continuïteit in kwaliteit op alle fronten. Kwaliteit staat in dat verband gelijk aan betrokkenheid, een transparante manier van werken en maximaal kunnen inspelen op lokale wensen. Kwaliteit betekent ook een maatschappelijk verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Kernwaarden van ACV zijn: schoon & gezond – samen – kostenbewust – actief – aanspreekbaar.:

ACV opereert voortdurend op het snijvlak van markt en overheid. Enerzijds domineert het publieke karakter van de organisatie, hetgeen eisen stelt aan de manier waarop ACV samenwerkt met haar klanten en zich profileert. Anderzijds vereisen de organisatiedoelen een bedrijfsmatige opstelling. Voor een goed beeld van ACV, zie de website www.acv-groep.nl

Toekomstvisie naar 2050

ACV bestaat dit jaar 25 jaar. In die 25 jaar is het verzorgingsgebied en het takenpakket van ACV fors gegroeid. Een blik op de toekomst leert dat er nog steeds groei verwacht wordt, onder andere vanwege de woningbouwplannen. Een andere ontwikkeling met impact is de transitie naar de circulaire economie. Deze transitie is een maatschappelijke opgave waarin ACV als nutsvoorziening een belangrijke rol heeft. Er is  een groeiende stroom aan UPV’s (producten waarvoor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt), waar een nieuwe marktdynamiek geldt waarin ACV haar rol opnieuw moet definiëren. Daarnaast zijn er veel goederenstromen die niet onder de UPV vallen en dus onder de verantwoordelijkheid van gemeenten ingezameld moeten worden. De infrastructuur die ACV gerealiseerd heeft en nog gaat realiseren, biedt ACV de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen met betrekking tot:

 1. het toevoegen van waarde indachtig Re-use, Refurbish en Repair;
 2. het terugbrengen van restafval naar monostromen. Toekomstige circulaire productie zal bijdragen tot de groeiende noodzaak tot demonteren naar monostromen (middels het ambachtscentrum van de toekomst);
 3. het vanuit de MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en PSO (prestatieladder socialer ondernemen) denken kunnen bieden van zinvol werk.

Voor ACV blijft er een rol in de circulaire economie. Die rol verandert, maar in de kern is en wordt ACV opnieuw het draaipunt in de kringloop van grondstoffen, goederen en materialen en beheert hiertoe de gerealiseerde infrastructuur van gemeenten.
Bovenstaande laat onverlet dat de dagelijkse uitvoering van de dienstverlening aan opdrachtgevers van groot belang is en blijft en daarom blijvend aandacht verdient.

Naast deze ontwikkelingen zijn er de komende jaren nog andere grote thema’s/opgaven zoals:

 • Het werken aan gelijke dienstverlening bij alle gemeenten;
 • Het kwalitatief en kwantitatief versterken van de organisatie;
 • Deels nieuwe adequate lokale en centrale huisvesting;
 • Datagedreven werken en digitalisering;
 • CSRD

Managementteam ACV

De organisatie wordt geleid door een managementteam onder aanvoering van de algemeen directeur. De algemeen directeur (statutair bestuurder) is tevens het boegbeeld van de organisatie. Het managementteam bestaat verder uit een: manager bedrijfsvoering/concerncontroller, manager HR, manager operations, manager klant & beleid,  manager facilitair, inkoop & techniek en een strategisch adviseur circulariteit.

Vacature manager bedrijfsvoering/ concerncontroller

In 2023 is, tegen het licht van toekomstige uitdagingen, nagedacht over aanpassing van de organisatie. Deze doorontwikkeling maakt dat de afdeling bedrijfsvoering (15 medewerkers) per 2024 bestaat uit een 3-tal teams: finance & control – bedrijfsbureau grondstoffenbeheer (GSB) – ICT (breed). Elk team wordt geleid door een teamleider. De teamleider valt rechtstreeks  onder de manager bedrijfsvoering/concerncontroller kortweg aangeduid als ‘’concerncontroller’’.

De functie heeft hierdoor de mix van twee rollen: manager bedrijfsvoering én concerncontroller.

Belangrijke elementen voor succesvolle rolinvulling zijn:

 • Je bent in staat om met een brede blik te kijken. Je verbindt je gemakkelijk aan mensen en weet wat er in de organisatie speelt door goed te luisteren. Op basis hiervan weet je anderen te bewegen en te verleiden om tot een succesvolle integrale samenwerking te komen.
 • Je ziet erop toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen bedrijfsdoelen worden gerealiseerd. Dit alles vanuit de kernvraag: is ACV in control?
 • Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de disciplines: Finance & Control, Bedrijfsbureau Grondstoffenbeheer en ICT (breed).
 • Je maakt gebruik van de kennis van maatschappelijke- en strategische ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar beleid en instrumenten. Je bent daarbij een ambassadeur van data-gericht werken. Je creëert een overkoepelend (in)zicht en zorgt voor relevante dashboards.
 • Je adviseert (on)gevraagd aan het MT over (strategische) knelpunten ten aanzien van genoemde onderwerpen.

Taken en verantwoordelijkheden

De rol van manager bedrijfsvoering kenmerkt zich door:

 • De dagelijkse leiding (personeel en materieel) van de afdeling. In directe zin aan de drie teamleiders: finance & control – bedrijfsbureau grondstoffenbeheer (GSB) – ICT (breed) en indirect aan de 15 medewerkers van de afdeling.
 • Deze afdeling heeft een belangrijke rol in het mogelijk maken van de organisatieverandering/cultuurverandering binnen ACV waarbij verantwoordelijkheid voor de profit en loss en informatievoorziening lager in de organisatie belegd gaat worden.
 • Het bedrijfsbureau heeft een belangrijke rol in de vervanging en implementatie van primaire procesapplicaties en totstandkoming van datagedreven werken.
 • Daarnaast staat de ontwikkeling van de bedrijfsvoering centraal: procesmatig denken en handelen, digitalisering en toekomstgericht ICT, cybersecurtity, informatiemanagement en risicomanagement.

De rol van de concerncontroller kenmerkt zich door aandacht voor de brede controlfunctie op de volgende punten:

 • Je bent lid van het MT. Je hebt tevens een zelfstandige (onafhankelijke-)bevoegdheid en kan je dus, indien nodig, rechtstreeks tot de RvC wenden. Je opereert vooral op strategisch- en team overstijgend niveau.
 • Je geeft als CFO richtinggevend advies voor de inrichting van de sturingscyclus, sturingsinstrumenten en administratieve inrichting en organisatie.
 • Je verricht eigenstandig of op verzoek onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van activiteiten in de ACV organisatie.
 • Je bent een kritische sparring partner over de gehele bedrijfsvoering en bent als het ware een “all-in one controller” die directeur en de overige managementleden ondersteunt bij het richting geven aan en het besturen van de organisatie.
 • Je bent in deze rol naar binnen (ACV) en naar buiten (ambtenaren/aandeelhouders, accountant, etc) gericht.
 • Je levert een bijdrage aan het realiseren van de (strategische) doelen van ACV door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de haalbaarheid en doelmatigheid van investeringen, projecten, beleidsvoorstellen, initiatieven, toekomstverkenningen en over de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie.
 • Je onderzoekt, analyseert en komt gevraagd en ongevraagd met verbetervoorstellen/ adviezen (voorspellingen en aanbevelingen) op basis van interne en externe trends en ontwikkelingen. Je bent in staat om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.

Kennis en achtergrond

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Opleiding op het gebeid van bedrijfseconomie, bedrijfskunde.
 • Ervaring met het leidinggeven aan cultuur- en organisatieverandering.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en kennis van overheidsbeleid.
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving.
 • Intrinsieke motivatie inzake duurzaamheid en circulariteit.

Competenties

 • Helicopterview, strategisch, analytisch.
 • Onafhankelijke oordeelsvorming.
 • Proactief en krachtig.
 • Inspirerend en enthousiasmerend.
 • Resultaat- en mensgericht.
 • Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid.
 • Diplomatiek, een goed gevoel voor verhoudingen.
 • Verbindend en samenwerkingsgericht.
 • Politiek bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.

 Diversiteit

ACV heeft belang bij divers en veelzijdig samengestelde teams. Gelet op de samenstelling van het managementteam, gaat bijzondere belangstelling uit naar vrouwelijke kandidaten.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto jaarsalaris bedraagt, op fulltime basis, maximaal € 115.000, inclusief vakantietoeslag. Een en ander afhankelijk van competenties en ervaring. ACV biedt daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Procedure

 • Solliciteren tot: 27 mei
 • Voorselectie door Diemen & Van Gestel: t/m 31 mei
 • Uitsluitsel uitnodiging selectiegesprek bij ACV: 4 juni
 • Eerste selectiegesprekken: 10 juni
 • Tweede (verdiepende-) gesprekken/presentaties: 14 juni
 • Voorgenomen besluit tot benoeming (onder voorbehoud): 14 juni
 • Klikgesprek met auditcommissie RvC: 17 juni
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: 17 juni
 • Assessment: tussen 18 en 21 juni
 • 7 Life toets (communicatiestijlenprofiel): 24 – 28 juni
 • Inwinnen referenties/ VOG: 24 – 26 juni
 • Contract: 27 juni
 • Start: 1 september of zoveel eerder als mogelijk

Solliciteren

ACV laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel in de persoon van Monique Brummans. Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 14 mei via onderstaande button “solliciteren” toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354 of 06-50204993.

Deel deze vacature