Twee leden RvC – volkshuisvestelijk en financieel-economisch profiel – Woningcorporatie G&O – Hilversum

Governance, Raad van Commissarissen, Woningcorporaties

Twee leden RvC – volkshuisvestelijk en financieel-economisch profiel – Woningcorporatie G&O – Hilversum

Organisatie en de functies

De woningcorporatie G&O is werkzaam in de gemeenten Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemerenhet Gooi. Ruim 90 medewerkers, circa 9.800 verhuureenheden.

In het Koersplan ‘Samen leven, samen doen – 2024-2027’ staan de volgende opgaven centraal:

 • Realiseren van de doelstellingen uit de eind 2023 vastgestelde Koers 2024-2027:
  meer passende, betaalbare woningen voor (toekomstige) huurders, het streven is om in de komende jaren gemiddeld 120 woningen per jaar toe te voegen;
  –  fijn samen wonen, G&O zet zich met samenwerkingspartners in voor de zelfredzaamheid van de huurders. Zelfredzame huurders kunnen langer zelfstandig wonen, klaarstaan voor buurtbewoners en bijdragen aan sociale verbinding in de buurt. Sociale verbinding en hechte netwerken versterken de leefbaarheid en veerkracht in de buurten;
  –  steeds duurzamer, toekomstbestendig wonen door onder andere isolatie en aardgasvrije warmtevoorzieningen en circulair bouwen, slopen en onderhouden. Daarnaast wil G&O met een groenere woonomgeving de overlast die wordt veroorzaakt door klimaatverandering beperken;
  –  fijn samen werken, G&O zet zich voor het werkgeluk van de medewerkers, zodat de (toekomstige) huurders zo goed mogelijk worden geholpen en tevreden zijn.
 • Implementeren en borgen van de nieuwe organisatiestructuur en -ontwikkeling waarbij het nemen van eigenaarschap centraal staat.

G&O is een financieel gezonde woningcorporatie en scoort goed in de meest recente visitatie.

Ten tijde van het opstellen van dit wervingsprofiel staat G&O onder Verscherpt Toezicht. De Aw heeft in januari de toezichtbrief gerectificeerd.

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden. De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de organisatie en op het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvC eind 2024 zoekt de RvC:

Lid RvC met het volkshuisvestelijke profiel, huurderscommissaris

Dit aandachtsgebied betreft de domeinen volkshuisvesting waaronder de gebieden wonen en woningmarkt. Dit lid van de RvC is bekend met het maatschappelijk middenveld, heeft kennis over stakeholders zoals huurders, gemeenten, toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw) en weet wanneer en hoe deze te informeren en betrekken. Hiertoe behoren ook kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, zowel landelijk, regionaal en zo mogelijk lokaal. Hij/zij kent vanuit verschillende rollen de ontwikkelingen op de voor de corporatie relevante terreinen. Hij/zij heeft een brede maatschappelijke visie, en is gewend om (nieuwe) concepten te vertalen naar het dienstenaanbod van corporaties te beoordelen. De voorkeur gaat uit naar een ervaren toezichthouder binnen de wereld van woningcorporaties.

Dit RvC-lid zal worden benoemd op bindende voordracht van de Huurdersorganisatie (HGO) van G&O. HGO maakt deel uit van de selectiecommissie.

Lid RvC met het financieel-economische profiel

Binnen dit aandachtsgebied ligt de nadruk op de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing, fiscaliteiten en de financiële continuïteit van de organisatie. Dit lid van de RvC heeft een sterke affiniteit met het profiel en beschikt over senior kennis en ervaring op bedrijfskundig/financieel gebied. Hij/zij is gewend risico’s, prestaties en treasury aspecten te beoordelen, zowel in de exploitatie als ten aanzien van projectontwikkeling.
De voorkeur gaat uit naar een ervaren toezichthouder met kennis van en ervaring met sociaal vastgoed in de woningcorporatiesector.

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. 

 • Sluitingstermijn van de vacature is 21 april.
 • De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 22 april tot en met 10 mei.
 • Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissievinden plaats op 24 mei, tussen 9:00 uur en 16:00 uur.
 • Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats op 27 mei, tussen 16:00 uur en 19:00 uur.
 • Een klikgesprek met de Ondernemingsraad, inwinnen van referenties: 3 tot en met 7 juni.
 • Voorgenomen benoemingsdatum: nader te bepalen, najaar 2024.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader.

Een uitgebreide profielschets kunt u hieronder downloaden. 

Voor eventuele vragen: 0346-354354

Deel deze vacature